21/04/2020

DRETS CONFINATS: Que la pandèmia no sigui una excusa [COMUNICAT]

Demandes de l’associacionisme juvenil català en context de crisi

En el darrer mes i mig hem vist les nostres vides travessades per una crisi sanitària que el més probable és que acabi derivant en un nou escenari de crisi social i econòmica. En aquests temps que la precarietat i les vulneracions de drets es poden veure accentuades, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i l’associacionisme juvenil català, ens erigim en defensa dels drets de les persones joves per, un cop més, ser motor transformador d'una societat que sovint ens menysté, trepitja els nostres drets fonamentals i ens impedeix viure vides que valguin la pena ser viscudes.

En aquest context de confinament, les joves hem estat les primeres a ser expulsades del mercat laboral, ja que més del 80% del jovent treballem en el sector serveis, que és justament el més afectat per la COVID-19. També agreugen la nostra precarietat laboral casuístiques tals com els períodes de prova o bé les contractacions temporals, dels quals nosaltres representem més del 50%. Els nostres contractes han estat en bona mesura els primers a ser eliminats i se'ns ha deixat, en la majoria de casos, sense cap salvaguarda. Moltes persones joves han vist interromput, a més, el seu procés d’emancipació o de cerca d’habitatge, veient-se obligades a haver de retornar al domicili familiar. Si el 2019 el 43% del jovent a Catalunya ja afirmava tenir dificultats per arribar a final de mes, és probable que aquesta xifra es vegi agreujada a causa d’aquesta situació. 

A més de ser perjudicades en l'àmbit laboral, també hem patit afectacions en l'educació; s’han tancat tots els centres educatius i s’ha implementat l’ensenyament a distància. Això ha generat un biaix de classe, ja que no tots els infants i joves han pogut tenir accés als continguts que el professorat ha estat impartint durant aquest mes i mig de confinament. A més, saltant-se les instruccions del Departament han establert un horari similar al presencial per fer les classes o no s’han adaptat a la situació treballant per projectes competencials i continuant demanant tasques que s’haguessin demanat presencialment.  Al llarg d’aquest període s'ha sobrecarregat de feina a l'estudiantat en lloc de donar suport emocional i permetre la conciliació, i aquest excés s’exemplifica amb centres que han impartit classes durant dies festius de Setmana Santa o, com ha passat en alguns casos, amb hores de classes que se superposaven amb exàmens.
Per altra banda, a nivell universitari i de FP, moltes pràctiques han quedat suspeses i no s’ha pogut estudiar ni avaluar en condicions. Ara ens trobem amb la incertesa de si, de cara a l’any vinent, nosaltres mateixes haurem d’encarregar-nos d’haver de tornar a pagar les pràctiques que no s’han pogut dur a terme o assignatures que no han pogut ser correctament avaluades.

Pel que fa a la cultura, si les joves ja ho teníem difícil per accedir-hi o per ser-ne generadores, la crisi que està patint i que patirà el sector cultural en els propers mesos dificulta encara més aquest accés i la producció artística amb perspectiva jove. 

Respecte a la salut mental, aquesta situació de crisi i de confinament que estem vivint ens afecta greument. Una vegada més cal fer palesa la importància de la desestigmatització de les problemàtiques de salut mental, ja que, ara més que mai, veiem que és una realitat que ens pot afectar a totes i que cal afrontar des de les institucions.

Des de l’associacionisme juvenil s’han propulsat iniciatives tant a nivell local, com les xarxes de suport veïnal, com a nivell nacional, com les propostes de recursos i iniciatives per fer front a aquesta crisi. El moviment associatiu i organitzat juvenil, conscients de la situació, fem actes de corresponsabilitat, així com iniciatives per difondre i defensar els drets del jovent en temps de crisi.

Els espais associatius són espais de lleure i socialització per a moltes joves i també de defensa dels drets dels infants que requeriran d’espais d’oci, educació en el lleure i aprenentatge després d’aquests mesos en què han vist privades moltes de les seves necessitats per al seu correcte desenvolupament. És per això que en aquests moments exigim que no s’oblidi la tasca i la responsabilitat que té el moviment associatiu, i concretament les entitats juvenils, i que es garanteixi el suport i els recursos de l’administració. A la vegada, demanem que es tingui en compte la situació de moltes entitats, que han vist afectada la seva activitat i que això ha pogut comportar una desestabilització econòmica, així com una afectació en les principals accions i plans de treball. Calen recursos d’informació i assessorament per tal de poder afrontar la inestabilitat que ha causat la crisi i garantir el bon funcionament del dia a dia de les entitats durant i després de la crisi.

Davant d’aquesta situació d’emergència, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya exigim un conjunt de mesures que volem fer arribar a les administracions per tal que la nostra veu sigui escoltada:

Cal garantir la sostenibilitat econòmica de la població jove
 • Flexibilitzar la Renda Garantida de Ciutadania: Exigim flexibilitzar els requisits de la Renda Garantida de Ciutadania per a que joves que ara no poden accedir-hi, i que es troben actualment amb dificultats econòmiques, puguin tenir algun tipus de prestació.
 • Garantir una protecció social a les persones en situació de vulnerabilitat: Demanem a l'Administració Pública que, a l’hora de destinar recursos, faci un especial seguiment i incidència envers els col·lectius joves en situació vulnerable. 
 • Assegurar el dret a l’habitatge: Reclamem facilitar els processos d’emancipació iniciats i suspendre del pagament de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics i paralització de tots els desnonaments.
 • Analitzar detingudament la situació del jovent durant la COVID-19: Cal fer-ho per a poder promoure polítiques ajustades a la realitat. 
És important donar solucions a les estudiants
 • Bretxa tecnològica: Reivindiquem la posada en marxa d’un servei de préstec dels materials existents en els centres educatius i, en el cas que no siguin suficients, caldrà dotar de més recursos a les escoles per tal que la segregació no s’agreugi. És important assegurar, a més, que aquests recursos puguin ser obtinguts per l’alumnat a través de mètodes que no requereixen de connexió a internet. 
 • Salut mental: Necessitem que el conjunt de centres formatius faci coneixedor a l’estudiantat de les eines d’actuació i dels serveis gratuïts d’atenció psicològica ja existents per a estudiants. De cara a la tornada, seran també necessàries classes o espais per poder parlar sobre l'angoixa col·lectiva i com fer front al dol.
 • Economia de l’estudiantat: Volem que les estudiants que no hagin pogut realitzar les pràctiques universitàries durant el temps de confinament quedin exemptes d'haver de tornar a pagar-les. En la mateixa línia, com que moltes alumnes no han pogut estudiar ni ser avaluades correctament, cal alliberar càrregues a les estudiants que es presenten a segones matrícules.
S’ha de protegir a l’associacionisme juvenil català:
 • Subvencions: Demanem que es publiquin, el més aviat possible, les bases per a demanar beques de cara a les activitats d’estiu, ja que ens sembla indispensable en el context actual. Cal, a més, incorporar facilitats en les justificacions de les subvencions, ja que les entitats no podran justificar moltes de les partides pressupostàries a causa de l’ajornament de moltes de les activitats. Això no hauria de traduir-se en una pèrdua de finançament de cara a l’any vinent. 
 • Transparència i seguiment: Necessitem informació en relació amb la possibilitat de realitzar les activitats d’estiu, i en quines condicions es podran dur a terme, de manera que les famílies (en el cas de les entitats educatives), així com també les voluntàries (pel que fa a totes entitats), puguin confiar i ser conscients de les mesures a seguir. També ens inquieta saber què passarà amb les bestretes o reserves a terrenys d’acampada i cases de colònies que no retornen els diners. Considerem que cal que des de l’administració es tingui un rol facilitador i de suport econòmic per a que els projectes de caus i esplais puguin continuar sent sostenibles
 • Garantir el dret a la participació de tots aquells assumptes que ens afecten: Requerim la incorporació de la mirada d’infants i joves en els diferents protocols d’actuació davant la crisi de la COVID-19. Proposem que es creï una taula on hi hagi representada la infància, adolescència i joventut en què es compti amb les nostres entitats. 
Cal garantir que els mitjans de comunicació generin un contingut just i inclusiu: 
 • Visibilitat i valor: Volem que es visibilitzi la tasca de moltes entitats juvenils, tals com els caus i esplais que treballen per garantir la cura d’infants i persones grans de cada barri, a través de les xarxes de suport veïnal o organitzant activitats que promoguin el treball en família i desconnectar del confinament. Des dels mitjans de comunicació no s’està tenint en compte la feina executada per persones voluntàries mentre que es magnifiquen, per altra banda, les feines de caràcter més empresarial i/o curricular. Demanem que des de la Generalitat es defensi l’associacionisme juvenil i es posi de manifest la importància d’aquestes entitats en la nostra societat. 
 • Criminalització del jovent: No volem que, un cop més, la figura de la persona jove sigui estereotipada amb trets com el de la irresponsabilitat o l'egoisme. En aquesta crisi les persones joves estem aportant molt valor afegit, ens estem implicant de la manera més responsable possible  i és per això que no volem que apareguin imatges irreals de la joventut als mitjans. 
 • Llenguatge i cultura bèl·lica: Les joves considerem que no es pot normalitzar la presència de militars al carrer i, és per això, que trobem del tot innecessària l’excessiva visibilització de l’òrgan militar en el conjunt de la premsa estatal. El moviment juvenil català ha estat sempre de tradició antimilitarista i així ho seguirà sent. 
És indispensable preservar els drets fonamentals de ciutadania 
 • Violència policial: Denunciem els abusos policials que s’han donat aquests dies als carrers d’arreu del territori (molts envers persones joves), ja que considerem que res pot justificar un acte de violència per part de les forces policials. Així doncs, exigim que se’n faci el seguiment i condemna pertinents. 
 • Persones migrades: Demanem que, ara més que mai, cap persona es quedi enrere en termes d’accés a la sanitat pública, així com també trobem necessari regularitzar la situació de moltes treballadores (internes, temporers, etc) que es troben en situacions inhumanes d’extrema precarietat. 
 • Violències masclistes, abusos sexuals i LGBTI-fòbia: Pensem que la institució ha de donar resposta i aturar qualsevol forma de violència (física, sexual o psicològica) de gènere envers dones o infants que es pugui estar donant en aquests moments de confinament, tenint en compte que l’aïllament pot agreujar aquestes situacions. 
 • Atenció psicològica: Demanem que s’ofereixin serveis d’atenció psicològica especialitzats en jovent i infància en què es realitzi la tasca d’acompanyament amb perspectiva jove. 
A més d'aquest seguit de demandes envers l'Administració Pública, les joves associades ens posem, també, a disposició de la societat i del jovent. Podem oferir: 
 1. Les nostres mans: Ens oferim com a jovent organitzat arreu del territori en coordinació amb les administracions a crear una borsa de voluntàries que respongui a les necessitats sempre amb les mesures de seguretat pertinents.
 2. Eines d'assessorament per a joves: Les entitats sindicals oferim eines per resoldre els dubtes estudiantils i laborals del jovent. Posem a disposició bústies anònimes per denunciar irregularitats, així com adreces de correu electrònic i contactes telefònics gratuïts per resoldre dubtes laborals i sindicals. 
 3. Espais de cures: Les entitats educatives oferim espais de socialització i cures per a infants i adolescents que ho necessitin. 
Les joves som molt conscients de la situació que estem vivint, i no ens quedem de braços plegats davant de la realitat que ens afecta en el present i futur. No permetrem que un sistema amb una visió adultcentrista, que prioritza la producció econòmica per sobre de les nostres vides, agreugi la situació amb mesures que no tenen en compte la perspectiva juvenil i invisibilitzen la tasca essencial del nostre moviment. Pensem que aquesta situació de crisi sanitària ha de servir per replantejar el model econòmic i sistèmic actual, optant per formes de producció i de sosteniment de la vida més cooperatives i inclusives. Des del CNJC, seguirem amatents per garantir i promoure el dret a la participació i a l’associació juvenil i no deixarem que es faci cap pas enrere. 

Eix Ocupació

Eix Educació

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.