Actualitat

21/05/2015

Convocatòria per fer l'estudi d'associacionisme del CNJC

Heu de fer arribat la vostra proposta abans del dimecres 10 de juny de 2015 a l’adreça consell@cnjc.cat.Enguany el Consell Nacional de Joventut de Catalunya ha engegat una campanya titulada “ASSOCIAR-SE TÉ SENTIT” per tal de fomentar i donar suport al moviment associatiu juvenil de Catalunya. En aquest context, es proposa realitzar un estudi sobre l’associacionisme juvenil que permeti fer una diagnosi de la seva situació actual arreu del país, tant amb dades tant quantitatives com qualitatives. El període d’execució es preveu durant aquest 2015.
 
Tot seguit presentem unes premisses, les quals, en cap cas, pretenen ser limitadores, sinó senzillament serveixen per guiar el plantejament i l’enfocament de l’estudi. A partir d’aquestes s’ha d’elaborar una proposta de Projecte d’Estudi, amb tots les elements que es considerin necessaris, com la proposta metodològica i de pressupost que se sotmetrà a avaluació per part del CNJC.
 
Objectius:

 
Realitzar una diagnosi de l’associacionisme juvenil a Catalunya.
Obtenir dades quantitatives de l’associacionisme juvenil, segmentat i segmentable segons diferents variables.
Detectar experiències i situacions significatives per la seva singularitat (experiències innovadores, gestió d’equipaments juvenils, col·lectius no formals...) 
 
Metodologia:
 

Es prefereix una combinació entre una metodologia quantitativa (treball de camp a partir de dades preexistents del CNJC, DGJ, administracions locals…) i una de qualitativa amb possibles entrevistes a les federacions o entitats d’àmbit nacional més representatives i grups de treball i entrevistes a una mostra representativa d’entitats de base.
 
Resultats esperats:
 
1) Base de dades de l’associacionisme juvenil de Catalunya amb informació territorialitzada de les entitats i col·lectius de base amb dades com:
 
-Dades generals de l’entitat/col·lectiu, forma jurídica, etc.
-Participació: Nombre de joves participants, socis, usuaris, breu perfil genèric (gènere -franja d’edat)...
-Tipologia d’entitat i d’activitat/s que realitzen
-Vincle amb entitats de 2n i 3r grau
-Ús de locals i espais
-Finançament, volum econòmic i existència de personal tècnic
-Anàlisi de fortaleses/necessitats/reptes
 
2) Recull d’experiències, models, projectes i activitats innovadores, singulars, etc.
 
3) Mapa d’equipaments juvenils i models de gestió.
 
Calendari
 
La realització de l’estudi es preveu entre Juny i novembre.
 
Pressupost
 
Es preveu una assignació pressupostària d’aproximadament 6000€. Es valoraran positivament aquelles propostes que incloguin la creació/adaptació de la base de dades, tot i que també es podran utilitzar eines gratuïtes o de tercers, sempre i quan siguin adequades a l’objecte de l’estudi.
 
Requisits de la proposta:
 
Justificació del projecte.
Proposta metodològica.
Resultats esperats.
Aplicació pràctica.
Viabilitat tècnica i econòmica.
Extenció: entre 2 i 4 fulls.
Breu currículum personal. 
 
Heu de fer arribat la vostra proposta abans del dimecres 10 de juny de 2015 a l’adreça consell@cnjc.cat.
 
Per a més informació, truqueu al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya: telèfon 93 368 30 80.
 

Documents adjunts 
AdjuntMida
PDF icon Oferta estudi associacionisme117.63 KB

Subscriu-te!