16/09/2013

El CNJC lluitarà amb tots els mecanismes necessaris per a l’aplicació urgent de les mesures aprovades al Ple del Parlament sobre la joventut

Els dies 24 i 25 de juliol es va celebrar el ple monogràfic del Parlament de Catalunya sobre la situació de la joventut, tal com havia sol·licitat el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

Els dies 24 i 25 de juliol es va celebrar el ple monogràfic del Parlament de Catalunya sobre la situació de la joventut, tal com havia sol·licitat el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), a través d’una resolució aprovada per unanimitat a la seva assemblea general ordinària del passat 2 de març de 2013. En aquesta resolució (la podeu consultar aquí) el CNJC instava el Parlament a celebrar un ple sobre joventut en el context de vulnerabilitat del col·lectiu.

Uns dies abans del ple, el CNJC va fer arribar a tots els grups Parlamentaris un document de propostes treballat i consensuat entre les entitats juvenils del CNJC, en el qual es demanaven una sèrie de mesures concretes per a l’ocupació juvenil que havien de ser implementades de forma urgent. Concretament, el document incloïa diferents propostes per combatre l’atur juvenil i millorar les condicions laborals existents: creació d’un espai de concertació amb els agents socials; aplicació de la Garantia Juvenil europea; foment de l’autoocupació i el cooperativisme; mesures per a la millora de la formació, i mesures per a la millora de les condicions laborals. Podeu consultar el document complet aquí. La celebració del primer ple de la història monogràfic sobre joventut va contribuir a posar a l’agenda política i pública la greu situació que està vivint la població juvenil catalana i forçar l’impuls de polítiques urgents per a combatre-la.

Des del CNJC valorem positivament l’aprovació de moltes de les mesures proposades des de les entitats juvenils i d’altres que van en sintonia amb les reivindicacions tradicionals del CNJC i del MAJ. Tot i així, considerem que calia un gest de major valentia i consens des del Parlament per a fer front a la dramàtica situació dels i les joves. Durant el ple el CNJC va lamentar la poca concreció de les accions proposades pels diferents grups, així com el reiterat tacticisme polític d’aquests. Finalment, la resolució aprovada pel Ple (la podeu consultar aquí) inclou un total de 75 propostes aprovades.

El Parlament va aprovar prioritzar les polítiques d’ocupació juvenil amb dotació econòmica suficient de manera que es garanteixi el compliment de les propostes de resolució aprovades en el ple. També es va aprovar la necessitat de desplegar el Projecte Govern del Pla Nacional de Joventut 2011-2020, amb la participació del moviment associatiu juvenil i el món local.

Pel que fa a les mesures sobre educació, una de les aprovades al ple és impulsar un pla que garanteixi la reentrada a l’ensenyament reglat per als adolescents i joves que l’han abandonat prematurament, així com la creació d’un pla per tal que l’orientació educativa esdevingui una eina de suport bàsica en els centres de secundària. Pel que fa a la FP, la Cambra va donar llum verda a garantir que l’accés a aquests estudis no resti limitat a cap persona per raons econòmiques i articular un sistema de bonificacions que cobreixi el 50% del preu públic dels alumnes becats. També, es va aprovar l’increment de places de la formació professional i ocupacional i l’aplicació d’un nou sistema de reconeixement i acreditació de l’experiència laboral. Entre altres mesures, es va acordar congelar les taxes de matriculació dels CCFF de grau superior pel curs que comença.

En l’àmbit universitari, el ple va donar llum verda a garantir l’educació universitària com a servei universal, amb un sistema d’accés que no estigui limitat per qüestions econòmiques, així com ajustar i revisar les taxes per al període 2014-2017, de manera que es tendeixi a la rebaixa progressiva d’aquestes. Malgrat això, no es va arribar a un compromís de la Cambra, tal com demanava el CNJC, d’aplicar de forma urgent una rebaixa de les taxes tot ajustant-les a la capacitat econòmica dels i les joves. Una altra proposta que va tirar endavant va ser la referent a reclamar al Govern de l’Estat la transferència plena de les beques i ajuts per a l’ensenyament superior.

Un dels principals compromisos adoptats per la cambra per combatre l’atur juvenil va ser el d’instar al Govern que el Programa de garantia juvenil, política prioritària del darrer Consell Europeu, sigui l’eix central de les polítiques destinades als i les joves menors de 30 anys. Tal i com sol·licitava el CNJC en el seu document de propostes, aquesta garantia faria efectiu el dret dels i les joves a accedir a una nova feina, a una formació o orientació laboral o a unes pràctiques formatives remunerades, abans de quatre mesos a comptar de la finalització d’estudis o d’una activitat laboral. Aquest programa garantiria una atenció personalitzada i continuada, així com un pla d’acció personalitzat per les persones beneficiàries. El programa, finançat tant amb fons europeus com amb recursos propis, s’espera que s’implementi el proper any i incrementi de forma progressiva la seva cobertura fins a arribar al 100% abans d’acabar l’actual legislatura.

Referent al foment de l’ocupació, el Parlament insta al Govern a destinar el 25% de tots els programes i mesures a la creació d’ocupació per a la població juvenil, així com a Garantir la dotació pressupostària del pla de xoc de lluita contra la desocupació general, que ha d’ésser aproximadament de 150 milions d’euros.

Pel que fa a la millora de les condicions laborals, celebrem l’aprovació per part del Parlament de tot el conjunt de mesures proposades per les entitats del CNJC, entre les que destaquem la garantia de les inspeccions de treball necessàries per a la correcta supervisió del bon ús de les modalitats contractuals, així com per assegurar que l’ús de convenis de pràctiques i altres modalitats no contractuals no impliqui un encobriment d’una relació laboral. El Parlament insta igualment al Govern a garantir que els convenis de pràctiques i altres modalitats no contractuals gaudeixin de condicions de treball equiparables als contractes laborals.

D’altra banda, s’insta al Govern a fomentar el model empresarial cooperatiu, basat en l’emprenedoria col·lectiva i en principis democràtics i participatius, més enllà d’una fórmula per a sortir de la crisi, com un a generador d’ocupació estable i activitat econòmica. Pel que fa a l’accés al finançament, es reclama l’impuls des del Departament d’Empresa i Ocupació i mitjançant l’Institut Català de Finances, d’una línia de finançament dotada amb vint milions d’euros accessible a persones joves emprenedores.

La resolució també inclou un seguit de mesures per la lluita contra l’èxode juvenil, entre les quals promoure un el programa “Beca queda’t a Catalunya” que ha de comptar amb 75 milions d’euros i s’ha de començar a implementar a partir de l’any 2014.

En relació a l’habitatge, es va instar el Govern de l’Estat a mantenir els ajuts de la renda bàsica d’emancipació i es va aprovar de manera immediata les convocatòries de la Generalitat d’ajuts al lloguer per a joves. També s’insta el govern a la creació d’un fons social d’habitatges de Catalunya destinat prioritàriament a persones desnonades i a joves. Altres mesures aprovades relatives a habitatge són el desenvolupament de les modalitats alternatives d’accés i tinença d’habitatge, i presentar en el proper període de sessions un impost sobre els pisos buits.

Referent a la salut, el Parlament va aprovar instar el Govern a implementar un pla d’educació afectiva i sexual en tot el sistema educatiu, com garantir l’accés lliure i gratuït als serveis de planificació familiar, inclosa la interrupció voluntària de l’embaràs, així com l’accés universal als mètodes d’anticonceptius i a la dispensació gratuïta de l’anticoncepció d’emergència en la xarxa sanitària pública. Entre altres mesures sobre salut, es va aprovar incidir en els instruments de cooperació Estat-Comunitats Autònomes en la necessitat de mantenir una legislació en matèria d’IVEs basada en els terminis.

Durant el ple, també es van aprovar propostes en relació a la violència de gènere com són recuperar els programes de prevenció i actuació contra la violència masclista destinats als més joves, com el “Talla amb els mals rotllos” i activar mesures, amb dotació de recursos, per a dur a terme campanyes de sensibilització per a la prevenció de la violència masclista entre la població jove.

Entre les propostes aprovades, hi ha la posada en marxa de programes per incrementar la participació democràtica destinats als i les joves, així com reconèixer i defensar el model que representen les entitats juvenils i l’associacionisme juvenil en general. En especial, la resolució fa referència a la necessitat de donar suport als consells locals de joventut i a les entitats d’educació en el lleure. La resolució també especifica que cal fomentar l’associacionisme juvenil amb el suport econòmic necessari per tal que les entitats juvenils esdevinguin realment autònomes i puguin participar decididament en la presa de decisions col·lectives. Pel que fa específicament al paper del CNJC, la resolució conté el punt de garantir-ne el reconeixement com a interlocutor entre la Generalitat i les organitzacions juvenils en tot el que afecta les persones joves. Finalment, el Parlament va aprovar també un punt sobre la necessitat d’avançar cap al reconeixement del dret de vot als 16 anys.

Des del CNJC no deixarem que aquestes mesures, que són vitals en aquest context d'emergència nacional, quedin al calaix i lluitarem amb tots els mecanismes que siguin necessaris per a què s'apliquin bé i urgentment. Aprofitarem els espais de participació i interlocució als que estem presents, com poden ser el Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, el Consell Escolar de Catalunya, el Pacte Nacional per al dret a l’habitatge 2007-2016 i, a partir d’ara, també al Consell de Relacions Laborals, per a vetllar per l’aplicació urgent de totes aquestes mesures.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.