Actualitat

28/05/2015

El CNJC reclamem que les polítiques públiques afavoreixin un canvi de paradigma que garanteixi l'accés a l'habitatge de les persones joves

El CNJC compareixem al Parlament per reivindicar que les figures de propietat temporal i compartida estiguin vinculades a programes específics d’una política d’habitatge social i s'incloguin altres mesures alternatives que s'adeqüin més a les trajectòries vitals dels i les joves.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha comparegut avui davant la Comissió de Justícia i Drets Humans en relació al Projecte de llei i d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya. El CNJC hem defensat que el desenvolupament d'aquest model, tal com es planteja en la present modificació del codi civil difícilment donarà resposta a les necessitats del col·lectiu juvenil.

Els resultats de l’estudi elaborat pel CNJC sobre els diferents models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge (llegir aquí), mostren que la propietat compartida i la propietat temporal són models menys accessibles que la masoveria urbana i la cessió cooperativa per a les persones joves pels costos que suposa la seva constitució. Per tant, aquests models no solucionaran l’accés a l’habitatge dels i les joves amb rendes mitjanes-baixes.

La copropietat facilita adquirir la propietat fraccionant els costos de la hipoteca, de manera que amb uns ingressos inferiors podran iniciar el camí cap a la propietat. No obstant això, aquesta no és la necessitat del col·lectiu jove. Els joves i les joves necessiten models que s'adeqüin a la seva trajectòria vital.

“S’han d’establir mecanismes per evitar el sobrendeutament de les famílies en l’adquisició de la propietat”, ha dit Magí Dalmau, membre del secretariat del CNJC. El CNJC també ha reclamat que es vinculin les figures jurídiques a entitats públiques i/o socials que assegurin l’accés social a l’habitatge, i que els models formin part de programes específics d’una política d’habitatge social.

“Volem potenciar altres models d’accés a l’habitatge que permetin un canvi de paradigma de la propietat a l’ús de l’habitatge com a valor”, ha concretat Dalmau. En aquest sentit, el CNJC considerem que és necessari impulsar noves formes d'accés i tinença d'habitatge per tal de superar la dualitat lloguer-propietat entre la gent jove que en garanteixin un ús no especulatiu i facilitin l’accessibilitat i l’estabilitat de l’habitatge de la població jove. Per tant reivindiquem que s’endeguin les següents mesures:
 

  • Potenciar altres formes d'accés i tinença com la masoveria urbana i la cessió d'ús que permeten un accés més econòmic a l'habitatge i permeten el canvi de paradigma de la propietat a l'ús de l'habitatge com a valor.

 

  • Vincular la figura de la copropietat a una política d'habitatge social on sigui l'Administració o les entitats socials sense ànim de lucre, qui desenvolupi el model i garanteixi la creació d'un parc d'habitatge social.

 

  • Evitar que els bancs utilitzin aquest mecanisme per facilitar l'accés a la propietat a famílies amb rendes baixes, on la copropietat impliqui un sobreendeutament.

 

  • Prioritzar accions dirigides a les persones joves amb rendes baixes. Demanem una reserva per a aquest col·lectiu en totes les promocions d’habitatge públic.

Subscriu-te!