Avís legal

 

www.cnjc.cat és un espai web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat del CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA amb domicili a Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona i disposant de NIF G08678831 (d'ara endavant, CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA).
 
La finalitat de www.cnjc.cat és la de facilitar la informació sobre les accions i recursos que afecten entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut, promovent els interessos de la gent jove a la societat i davant dels poders públics.
 
L'accés a www.cnjc.cat és gratuït, i no preveu la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica, cas en el qual es procediria a l'emissió de les condicions generals oportunes i a la modificació del present Avís legal. En tot cas, l'usuari no utilitzarà les informacions i continguts de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA per a la realització d'activitats contràries a la Llei, la moral o l'ordre públic, respectant les condicions d'ús establertes pel CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.
 
La utilització d'aquest espai web suposa l'acceptació del contingut del present avís legal.
 
Responsabilitat.
 
CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés a www.cnjc.cat, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatius d'accés a la xarxa d'Internet. Així mateix, CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA tampoc podrà ser una entitat considerada responsable dels possibles danys derivats d'actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.
 
Continguts web i enllaços a tercers
 
La informació continguda a l'espai web pot estar desactualitzada, en aquest cas, CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA no serà responsable dels possibles danys derivats d'un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.
 
CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA es reserva el dret de poder suspendre temporalment l'accessibilitat a l'espai web quan sigui necessari, sense necessitat d’avís previ i així poder realitzar les actuacions de manteniment i d’actualització necessàries.
 
www.cnjc.cat pot contenir enllaços i/o vincles (links) a terceres pàgines web externes que el seu contingut no és atribuïble ni exigible a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, sent responsable cada titular dels espais web vinculats. L’establiment de qualsevol hipervincle des d'una pàgina web a l'espai web www.cnjc.cat haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, i està prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA sense prèvia autorització.
 
Clàusules particulars per a xarxes socials
 
Facebook
 
En clicar el botó “M'agrada” d'aquesta pàgina, l'usuari consent CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, en compliment de les condicions d'ús i política de privadesa de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d'aquests, així com enviar-los missatges. CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, en cap cas, utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment, l'usuari pot deixar de ser seguidor clicant el botó “Ja no m'agrada”.
 
Twitter
 
En clicar el botó “Seguir” d'aquesta pàgina, l'usuari consent que CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, en compliment de les condicions d'ús i política de privadesa de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d'aquests, retuitar tuits dels seus seguidors, així com enviar-los missatges. CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, en cap cas, utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment, l'usuari pot deixar de ser seguidor clicant el botó “Deixar de seguir”.
 
Instagram
En seguir el nostre perfil, l'usuari accepta que CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, en compliment de les condicions d'ús i política de privadesa d'Instagram , pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d'aquests. CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, no utilitzarà les dades en cap cas per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor, fent clic al botó “Deixar de seguir”.
La informació facilitada per CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 
Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, a través d’un escrit, dirigit a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, a l'adreça Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona, o bé per correu electrònic a: consell@cnjc.cat.
En relació amb la modificació de les teves dades t'informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada xarxa social. CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades en qualitat de seguidor.
 
Modificació dels termes i condicions d'ús
 
El contingut del present avís legal té una durada indefinida i podrà ser modificat en qualsevol moment d’acord amb la normativa vigent a cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l'activitat de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.
 
Legislació i jurisdicció aplicables
El contingut del present avís legal i qualsevol de les polítiques de privadesa, cookies o normes sectorials d'aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents a cada moment. En cas de disputa o controvèrsia, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin precís recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base d’allò previst per la normativa d'aplicació.

2.LLOC WEB: POLÍTICA DE PRIVADESA. 

Mitjançant la present política de privadesa li informem que, en compliment d’allò previst en la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en els formularis i/o espais en els quals es requereixi de la seva identificació dins de la present pàgina web passaran a formar part d'un fitxer titularitat de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA amb domicili en Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona, i proveïda de NIF G08678831, d'ara endavant CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.
 
La finalitat del tractament:
 
Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d'atendre la seva consulta, prestar-li els serveis sol·licitats i facilitar-li informació sobre la nostra entitat.
Al mateix temps, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de novetats i actuacions de dinamisme al portal remetent, únicament per correu electrònic, la informació relacionada. És per això que en el corresponent formulari haurà de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d'aquesta informació. En qualsevol cas, si l'usuari volgués revocar aquest consentiment hauria de comunicar-ho per escrit, a través de correu electrònic, a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.
Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d'absència o incorrecció dels mateixos, CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre, si s’escau.
 
Transferència Internacional de Dades
 
Dins del funcionament intern d'aquest espai web, li informem que les seves dades podran ser tractades en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA vetlla perquè els països de destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i/o adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment d’allò estipulat en els Arts. 33 i 34 de la LOPD, Arts. 66 a 68 del RLOPD, i amb caràcter general, atenent els supòsits de regulació i autorització per les autoritats de control, en els Arts. 44 i següents del RGPD (UE).
Així mateix, i en un suposat que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d'un servei a la CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes en l'Art. 12 LOPD, Arts. 20 a 22 RLOPD i Art. 28 RGPD (UE), subscrivint-se el corresponent contracte d'encarregat de tractament.
 
En el cas de transferències internacionals a EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l'Escut de Privadesa entre la Unió Europea i EUA (Privacy Shield). Fes clic aquí per a més informació sobre l'Escut de Privadesa.
 

Prestador serveis País Destí Data de certificació a l'Escut de Privadesa
MailChimp The Rocket Science Group LLC EUA 21/11/2016

Legitimació i exercici de drets:
 
L'usuari consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, a través d’un correu electrònic a l'adreça consell@cnjc.cat identificant-se com a usuari de l'espai web, especificant l'exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets via comunicació postal, per correu ordinari a l'adreça (domicili social) anteriorment indicada.
 
Tutela de drets davant l'Autoritat de Control:
 
En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l'usuari pot dirigir-se a l'Autoritat de Control nacional corresponent, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.
Conservació de les dades:
Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys.
Responsabilitats de l'usuari:
L'usuari garanteix ser major d'edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l'espai web de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cadascun dels formularis en els quals CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d'informar a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.
Mesures de Seguretat:
CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari, salvaguardant la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos en el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia a cada moment, així com l'abast de control de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA.
CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA podrà modificar el contingut de la seva política de privadesa en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.

3.LLOC WEB: POLÍTICA DE COOKIES.

Què és una cookie?
Una cookie és una petita informació enviada per un lloc web emmagatzemada en el navegador de l'usuari que permet consultar l'activitat prèvia de l'usuari. L'objectiu principal és controlar els usuaris que accedeixen al portal, així com identificar quines han estat les seves preferències de navegació i permetent el seu emmagatzematge per a la seva posterior consulta. Aquesta informació és emmagatzemada a l'ordinador, en una tauleta o smartphone de l'usuari, podent actualitzar-los i recuperar-los pel titular de l'espai web.
El contingut d'una cookie pot incloure data i hora de visita a l'espai web i la identificació dels espais visitats per l'usuari en la seva navegació.
Utilització
www.cnjc.cat fa ús de cookies pròpies i/o de tercers, amb la finalitat de poder prestar-li un millor servei i atenció a través del nostre espai web, atendre de manera eficaç els serveis demandats via web, així com obtenir més informació sobre les seves preferències, personalitzant l'espai web segons els seus interessos, facilitant una navegació eficaç i personalitzada.
Les cookies per emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en què aquest utilitzi el seu equip, poden emprar-se per reconèixer l'usuari, aconseguint una major personalització i anàlisi sobre el comportament d’aquest.
En compliment de l'Art. 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) i segons la transposició de la Directiva Europea 2009/136/CE, www.cnjc.cat utilitza cookies pròpies i de tercers, i la mera navegació en el lloc web suposa l'acceptació del seu ús.
Així mateix, allò relatiu a l'ús de cookies per part de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, en el seu lloc web, es veurà complementat pels avisos informatius que CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA posi a la disposició dels usuaris a les seves pàgines d'inici, en relació amb la tipologia de cookies que requereixin d'informació a l'usuari i del seu consentiment.

Tipologia
Cookies pròpies: Enviades i gestionades únicament per www.cnjc.cat per a una navegació eficaç de l'usuari a l'espai web, i que es resumeixen en les següents:

NOM VALOR DOMINI GRANDÀRIA DURADA
has_js 1 cnjc.cat 7  
GPS 1 youtube.com    
IDE   youtube.com 67  
PREF   youtube.com 15  
VISITOR_INFO1_LIVE   youtube.com 29  
YSC   youtube.com 14  
         

 
Aquest quadre informatiu s'actualitzarà amb la major celeritat possible a mesura que canviïn els serveis que s’ofereixen en aquest lloc web. No obstant això, puntualment durant aquesta actualització, podria passar que el quadre informatiu deixés d'incloure alguna cookie, tag o altres sistemes similars que permetin la traçabilitat d'un usuari o del seu dispositiu, si bé es tractarà sempre de sistemes amb finalitats idèntiques a les quals consten en el present quadre.
Cookies de tercers: Aquelles enviades per una altra entitat col·laboradora, principalment procedents de cercadors com Google. Google Analytics també utilitza cookies, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar a l'espai web a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de l'espai web (incloent-hi la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació, per compte nostre, amb el propòsit de seguir la pista del seu ús de l'espai web, recopilant informes de l'activitat de l'espai web i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat de l'espai web i l'ús d'Internet, la informació de la qual i descripció podrà obtenir mitjançant l’enllaç següent: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Utilitzant aquest espai web, l'usuari consent el tractament de la seva informació per Google en la forma i per a les finalitats anteriorment indicades.
Informem que per sol·licitar la cancel·lació dels possibles tractaments de dades duts a terme per Google, haurà de dirigir-se a aquesta companyia. Aquest espai web no té la capacitat tècnica ni legal, per procedir al cessament en el tractament de dades fos de l'àmbit delimitat pels fitxers i mitjans tècnics de la seva titularitat, quedant exempta de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de cookies de tercers.
En altres llocs de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA s'instal·len cookies de tercers a tots els seus visitants, malgrat no ser usuaris registrats en les corresponents plataformes:
CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA a Facebook: els plugins que s'instal·lin des d'aquesta plataforma poden reconèixer la seva adreça IP i la pàgina visitada a CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, i possiblement, emmagatzemar cookies, perquè els serveis oferts per CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA funcionin correctament. Aquests plugins i eines d'altres xarxes socials s'emmagatzemen per tercers. Per tant, les interaccions de l'usuari amb aquests plugins estan subjectes a les seves polítiques de privadesa. CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA NO ES FA RESPONSABLE DE L'ÚS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE AQUESTS TERCERS REALITZIN. Per a més informació sobre el funcionament d'aquests plugins:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Configurar o deshabilitar cookies.
La configuració de les cookies en els navegadors es pot fer a través de les opcions de privadesa de cadascun d'ells. Per a aquesta qüestió es poden seguir les instruccions que especifica cada navegador: Chrome, Firefox, Explorer, Safari. CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA no es responsabilitza que la desactivació de les cookies per part de l'usuari impedeixi el bon funcionament del lloc web.
 
En cas que l'usuari vulgui restringir o bloquejar les cookies, podrà fer-ho mitjançant l'accés a la configuració del navegador que utilitzi, modificant-les des del propi equip. Els diferents navegadors faciliten les opcions de configuració següents respecte a les cookies:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-is/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-us/kb/cookies
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647                                                                                                   - Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 (i per iOS - http://support.apple.com/kb/ht1677)
Així mateix, l'usuari ha de conèixer que la deshabilitació o restricció de l'ús de cookies pot afectar la navegació i accés als diferents continguts de l'espai web, així com l'habilitació d'algunes funcionalitats.

Subscriu-te!