Pla de treball

Documents adjunts 
AdjuntMida
PDF icon Pla de Treball 2019776.31 KB
PDF icon Pla de Treball 20182.02 MB
PDF icon Pla de Treball 20171.88 MB

Objectius estratègics

1

PATRICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

1.1. OBSERVATORI: Diagnosticar les noves realitats participatives del jovent per visibilitzar la participació juvenil i posar-la en valor en la seva totalitat

1.1.1. Elaborar una radiografia de les noves realitats participatives posant el focus en l'àmbit local.
1.1.2. Generar aliances amb grups de recerca i altres referents perquè contemplin el CNJC com a agent actiu i propositiu en la definició dels seus projectes.
1.1.3. Crear un corpus públic d'informació i investigacions externes sobre models i tendències de participació juvenil.

1.2. EDUCACIÓ EN I PER A LA PARTICIPACIÓ: Generar i proposar estratègies dirigides a promoure una participació juvenil de qualitat, actualitzada i basada en els principis de l'associacionisme des dels centres educatius, institucions i ens locals.

1.2.1. Crear un projecte educatiu basat en el currículum per competències per treballar i exercir una participació de qualitat als centres educatius.
1.2.2. Avançar en democràcia participativa en l'àmbit local promovent la cessió de capacitat de decisió a les persones joves.
1.2.3. Assolir el posicionament del Parlament de Catalunya i de la majoria d'ajuntaments catalans a favor del dret a vot als 16 anys.

1.3. ASSOCIACIONISME INCLUSIU: Treballar amb les entitats per generar mecanismes que promoguin la diversitat i inclusivitat de l'associacionisme juvenil, amb especial atenció en interculturalitat, diversitat funcional i gènere.

1.3.1. Detectar les barreres que limiten la participació associativa a les persones amb diversitat funcional (DF).
1.3.2. Proposar estratègies enfocades a eliminar les barreres que troben les persones amb DF per participar de les associacions i organitzacions juvenils en igualtat de condicions.

1.4. SUPORT A ENTITATS: Ser una eina de suport i enfortiment per a les entitats juvenils de Catalunya.

1.4.1. Aconseguir un marc legislatiu propi per a l’associacionisme que contempli i doni suport a l’associacionisme juvenil.
1.4.2. Aconseguir un marc legal de promoció i protecció de l'associacionisme educatiu.

2

DRETS: INCIDÈNCIA I IMPACTE

2.1. INVESTIGACIÓ: Generar i difondre coneixement sobre problemàtiques, voluntats i noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus drets.

2.1.1. Fer diagnosi sobre les principals vulneracions en drets del jovent per promoure que les intervencions del CNJC es basin en una analisi objectiva de la realitat.
2.1.2. PRÀCTIQUES: Analitzar la situació de precarietat juvenil que genera l'actual sistema de pràctiques laborals i formatives a Catalunya.
2.1.3. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: Realitzar una diagnosi sobre els diferents drets sexuals i reproductius amb perspectiva de gènere i LGBTI+, així com de qui són competència, per tal d'identificar una temàtica clau que requereixi d'una campanya d'incidència.
2.1.4. HABITATGE: Diagnosticar les vulneracions de drets que es produeixen en l'accés i tinença d'habitatge entre les persones joves, així com identificar tendències i perfils.
2.1.5. SÀHARA OCCIDENTAL: Recollir informació actualitzada i contrastada sobre la situació del conflicte a nivell internacional així com als campaments, territoris ocupats i la diàspora, posant especial èmfasi en el jovent sahrauí.
2.1.6. LUDOPATIES: Analitzar la situació actual de les persones joves i adolescents en relació a les apostes, els jocs d'atzar i els jocs amb micropagaments.

2.2. ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Revisar i enfortir la xarxa d’entitats aliades estratègiques per millorar els processos d’incidència i posicionar-nos en la defensa de drets del jovent.

2.2.1. INTERNACIONAL: Enfortir les xarxes internacionals de les quals formem part (Network on Youth and Global Citizenship i European Youth Forum) com a espais de solidaritat per impulsar les campanyes del CNJC.
2.2.2. PRÀCTIQUES: Agumentar el nombre d'entitats membres del grup de treball existent i obrir-lo a la participació d'agents experts externs.
2.2.3. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: Definir projectes conjunts que enforteixin la cooperació ja existent amb Creación Positiva, amb l'ICD, amb el CJAS i amb l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius.
2.2.4. HABITATGE: Cerca d’entitats afins que apostin per la lluita pel dret a l’accés a l’habitatge i coordinació per tal d’elaborar una proposta política en relació a l’habitatge jove.
2.2.5. SÀHARA OCCIDENTAL: Contribuir a la consolidació de la Plataforma pel Sàhara Occidental a Catalunya, mantenir la relació amb la UJSario i cercar altres agents del Sàhara Occidental.
2.2.6. SUÏCIDI: Ampliar aliances amb agents de l'àmbit educatiu i de la salut i enfortir les col·laboracions existents en matèria de suïcidi juvenil i salut mental.

2.3. FORMACIÓ I MOBILITZACIÓ: Facilitar eines i recursos a les entitats i jovent organitzat per poder realitzar més eficientment processos d’incidència institucional i social des de l’òptica de la justícia global.

2.3.1. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: Impulsar un programa formatiu destinat a entitats i jovent en general sobre la temàtica identificada que tingui per objectiu activar un procés de denúncia i de mobilització coordinada en aliança amb altres agents claus.
2.3.2. HABITATGE: Promoure l'empoderament de les persones joves per exercir els seus drets davant les vulneracions i abusos que es produeixin en matèria d'accés i tinença d'habitatge.
2.3.3. SÀHARA OCCIDENTAL: Formar a les entitats juvenils i al jovent en general sobre el conflicte del Sàhara Occidental i sobre els mecanismes actuals per incidir en els processos nacionals i internacionals oberts actualment per resoldre'l.
2.3.4. SUÏCIDI: Incorporar de forma transversal estratègies d'educació emocional i cura de la salut mental als espais associatius.

2.4. POLÍTIQUES PÚBLIQUES: Fer incidència institucional per avançar en igualtat i garantir el ple exercici de drets del jovent.

2.4.1. Traslladar els posicionaments i discurs del CNJC i les entitats juvenils als principals espais de representació institucional.
2.4.2. PRÀCTIQUES: Liderar l’establiment d’un registre únic de les persones joves en pràctiques amb la coordinació dels departaments d'Educació, de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Empresa i Coneixement per garantir major transparència i elements per fer un seguiment acurat de possibles abusos.
2.4.3. PRÀCTIQUES: Sensibilitzar membres del Govern, Parlament i altres institucions sobre la precarització de les persones en pràctiques.
2.4.4. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: Millorar la garantia i el reconeixement del dret sexual i reproductiu identificat a Catalunya mitjançant indicadors adaptats que valorin l'accés a aquest dret.
2.4.5. HABITATGE: Aconseguir el compromís de l'Agència d'Habitatge de Catalunya en relació a la promoció i impuls dels models alternatius d'accés i tinença d'habitatge.
2.4.6. SÀHARA OCCIDENTAL: Assolir un posicionament del Parlament de Catalunya a favor del dret a l'autodeterminació del Sàhara Occidental.
2.4.7. SUÏCIDI: Aconseguir resposta de l’administració pública per encarar la problemàtica del suïcidi juvenil com a fenomen social multifactorial.

2.5. SENSIBILITZACIÓ: Promoure la sensibilització social sobre les necessitats, demandes i drets del jovent mitjançant la difusió d'informació.

2.5.1. PRÀCTIQUES: Evidenciar a nivell mediàtic les mancances, vulnerabilitats i problemàtiques derivades de l'actual sistema de pràctiques laborals i formatives.
2.5.2. PRÀCTIQUES: Promoure les bones pràctiques entre empreses, institucions i administració pública per dignificar la figura de les persones en pràctiques.
2.5.3. HABITATGE: Fer visibles les vulneracions de drets que viuen les persones joves en el procés d’accés a l’habitatge.
2.5.4. SÀHARA OCCIDENTAL: Fer d'altaveu de les campanyes de sensibilització de la Plataforma pel Sàhara Occidental per contribuir a reduir el silenci mediàtic entorn a l'ocupació del Sàhara Occidental, els campaments de refugiats/es i les persones joves sahrauís a la diàspora.
2.5.5. SUÏCIDI: Promoure una bona utilització del llenguatge i un coneixement acurat del fenomen social multifactorial que és el suïcidi juvenil entre les persones comunicadores.
2.5.6. SUÏCIDI: Fer visible la problemàtica del suïcidi juvenil i les estratègies de prevenció als principals mitjans de comunicació.
2.5.7. VIOLÈNCIES MASCLISTES: Formar a educadors/es i a adolescents i joves sobre les violències masclistes en entorns digitals mitjançant presentacions del projecte "Unfollow a les violències masclistes" al territori i formacions de la borsa de formadores sota demanda.

2.6. DESESTIGMATITZACIÓ: Promoure la difusió d'una imatge positiva i desestigmatitzadora del jovent des dels mitjans de comunicació.

2.6.1. Generar informació quantitativa i qualitativa sobre el tractament i presència de les persones joves als mitjans de comunicació.

2.7. RECONEIXEMENT: Aconseguir la consideració del CNJC i el MAJ com a interlocutors de referència en la defensa dels drets del jovent pels mitjans de comunicació.

2.7.1. Posar en relació mitjans de comunicació amb persones joves associades expertes en temàtiques diverses.
 

3

MODEL ORGANITZATIU

3.1. GOVERNANÇA: Apropar el CNJC a les entitats per enfortir la qualitat participativa i millorar la governança.

3.1.1. Enfortir els mecanismes de participació telemàtica com a mesura per promoure una participació sostinguda en el temps i sense barreres territorials.
3.1.2. Reformular la comunicació interna per afavorir la transparència i la presa de decisions informades.
3.1.3. Potenciar els grups de treball com a espais d’interconnexió i participació enfocada a la codecisió projectes.

3.2. ACCESSIBILITAT: Generar canvis en l’estructura i funcionament actual per garantir l’accessibilitat dels nostres espais en tots els sentits.

3.2.1. Adaptar els materials i canals del CNJC a la diversitat funcional.
3.2.2. Adaptar l’espai i eliminar barreres arquitectòniques.

3.3. INCLUSIVITAT: Construir un espai més divers i plural que tingui en compte les mancances, voluntats i necessitats del conjunt heterogeni de joves posant especial èmfasi en els col·lectius infrarepresentats.

3.3.1. Detectar les principals barreres de participació existents al CNJC.
3.3.2. Incrementar les entitats membres i adherides focalitzant-nos en els col·lectius infrarepresentats i prioritzant, en primer terme, les entitats especialitzades en diversitat funcional i interculturalitat.

3.4. REPRESENTATIVITAT TERRITORIAL: Estar connectats amb el territori per conèixer i poder transmetre les seves necessitats i demandes a l'àmbit nacional.

3.4.1. Teixir aliances amb les diferents institucions públiques del territori.
3.4.2. Generar mecanismes que possibilitin la vertebració de projectes conjunts amb el jovent organitzat del territori.
3.4.3. Maximitzar la perspectiva i enfocament territorial dels projectes del CNJC.

3.5. UN MODEL FEMINISTA I SOSTENIBLE: Implementar un nou model organitzatiu al CNJC per garantir la flexibilitat, sostenibilitat, el treball transversal i l'enfocament feminista del projecte.

3.5.1. Millorar la gestió i coordinació dels equips, clarificant rols, responsabilitats i competències, i posant al centre els compromisos que emanen del Pla d'Igualtat.
3.5.2. Millorar els processos d'acollida de tots els actors implicats al CNJC, posant especial èmfasi en les cures i la sostenibilitat del projecte.
3.5.3. Visibilitzar, reconèixer, apreciar i distribuir de manera equitativa les tasques reproductives i/o invisibles que es desenvolupen en el si del CNJC.
3.5.4. Iniciar la reflexió al voltant del tipus de lloc de treball que vol consolidar el CNJC atenent a l’impacte de gènere.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.