Pla de treball

Documents adjunts 
AdjuntMida
PDF icon pla_de_treball_2017_39aago.pdf1.37 MB

Objectius estratègics

1

ESTRUCTURA

1.1. Discurs i estratègia

 • Esdevenir actor clau en la incidència i interlocució amb l’administració, organitzacions i moviments socials en tots aquells temes que afecten al jovent.

1.2. Comunicació

 • Promoure el reconeixement del CNJC com a agent referent en matèria de joventut i esdevenir font de recursos per a entitats juvenils i jovent en general.
 • Augmentar la visibilitat del CNJC i el MOJ per maximitzar el seu reconeixement social i potenciar així la desestigmatització de les persones joves.         

1.3. Gestió 

 • Garantir una gestió eficient i sostenible dels recursos econòmics, humans i materials.
 • Garantir la transparència i la democràcia interna.

1.4. Borsa de formadors/es

 • Enfortir la borsa de formadores com a recurs de les entitats del CNJC.

2

PARTICIPACIÓ

2.1 Participació i associacionisme

 • Enfortir l’associacionisme juvenil i l’autoorganització dels i les joves.           
 • Promoure, defensar  i difondre l’associacionisme basat en la participació col·lectiva, la implicació voluntària i la transformació social.           
 • Garantir la participació de les entitats  del CNJC en el procés de redacció de la Carta Catalana

2.2. Qualitat democràtica

 • Potenciar la transparència i la qualitat democràtica del sistema polític i la participació del jovent en el mateix.

           

3

EMANCIPACIÓ
 • Treballar per una proposta de polítiques d’ocupació juvenil a llarg termini, des d’una òptica que pugui incloure el replantejament del model productiu.      
 • Treballar per millorar l’equitat d’accés a l’habitatge de les persones joves i, a través d’actuacions i d’incidència, promoure models alternatius d’accés i tinença  d’habitatge.        
 • Treballar per un model educatiu inclusiu, públic, accessible, coeducatiu, de qualitat i en català.
 • Promoure i enfortir l’associacionisme educatiu.
 • Treballar per la  prevenció de les conductes de risc i de promoció dels hàbits saludables entre les persones joves. 
 • Treballar per garantir unes millors condicions de mobilitat del col·lectiu jove.

4

GÈNERE I INTERCULTURALITAT
 • Treballar per una igualtat efectiva entre totes les persones i lluitar contra les discriminacions i violències per raó de sexe, identitat i expressió de gènere, orientació sexual, origen, ètnia, diversitat funcional, etc.
 • Treballar la igualtat de gènere i la interculturalitat amb les entitats per coordinar campanyes i accions conjuntes.
 • Formar i sensibilitzar per evitar les discriminacions múltiples entre el col·lectiu   jove al territori.
 • Incorporar la perspectiva intercultural i de gènere de forma transversal en les línies i formes de treball i els posicionaments del CNJC.
 • Contribuir a traslladar els posicionaments del CNJC en matèria de gènere i interculturalitat al marc legislatiu català.

5

VERTEBRACIÓ TERRITORIAL
 • Defensar la figura i el model del Consells Locals de Joventut (CLJ) com a l’espai de participació juvenil territorial, autònom i independent de l’administració.
 • Enfortir la Xarxa de Consells Locals de Joventut de Catalunya.
 • Enfortir la fundació Triangle Jove.

6

INTERNACIONAL I JUSTÍCIA GLOBAL
 • Enfortir el treball internacional del MAJ català
 • Donar suport als processos de participació i d’emancipació del jovent de la regió mediterrània
 • Fomentar els Drets Humans i visibilitzar les situacions de vulneració, especialment les produïdes per les administracions públiques a la zona euromediterrània

Subscriu-te!