Pla de treball

Documents adjunts 
AdjuntMida
PDF icon Pla de Treball 2018 - CNJC2.02 MB

Objectius estratègics

1

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

1.1. Promoure el model associatiu basat en la participació col·lectiva, de base voluntària i transformadora

Aquest proper curs ens volem centrar en blindar el model d’associacionisme que defensem el CNJC en l’any que es tramitarà al Parlament la Llei de Foment de l’Associacionisme. Volem seguir defensant i fent d’altaveu del model transformador, voluntari i participatiu que defensem.
 • Augmentar la visibilitat dels efectes transformadors de l’associacionisme juvenil
 • Vehicular les demandes, necessitats i interessos de les entitats juvenils
 • Aconseguir que la  Llei de Foment de l’associacionisme blindi el model associatiu
 • Augmentar les línies de col·laboració amb entitats i organismes

1.2. Potenciar la qualitat democràtica i el rejoveniment del sistema polític

Volem el dret a vot per a tothom, des dels 16 anys i per a les persones residents d’origen estranger. ens proposem incidir en tots els espais on participem en aquest aspecte.
 • Incorporar el dret a vot als 16 anys a l’agenda política, social i mediàtica
 • Promoure un canvi de legislació entorn al dret a vot de les persones residents d’origen estranger
 • Actualitzar el discurs del CNJC pel que fa a drets polítics de la infància i joventut

2

EMANCIPACIÓ

2.1. Educació

2.1.1. Ser part activa en la dignificació del model educatiu
S’ha parlat molt de recuperar la dignitat com a contraposició a la precarietat que envolten molts dels aspectes socials en la vida d’una persona (ocupació, habitatge, etc.). Creiem que el model educatiu no pot restar-ne aliè. Cal aturar l’onada precaritzadora en el món educatiu (tant en l’accés, com en la qualitat del sistema), centrant-nos aquesta vegada en les pràctiques formatives.
 • Treballar de forma conjunta amb les entitats sindicals juvenils per millorar les condicions de les pràctiques formatives tant a la Formació Professional com a les universitats.
 • Esdevenir un agent clau  que faci d’altaveu de les entitats estudiantils, fomenti el treball en xarxa i   doni suport i impuls a projectes i/o demandes.
2.1.2. Vetllar pel reconeixement i la protecció de l’associacionisme educatiu
Des del CNJC es veiem la necessitat de promoure i protegir l'associacionisme educatiu, per aquest motiu, conjuntament amb la DGJ i el grup de persones expertes, recollirem les mesures que afectin al model. A més a més, en ares de transparència, farem retorn de tot allò que es parli en aquest GT a l'àmbit d'educatives.
 • Aconseguir un recull de mesures de promoció i protecció de l’associacionisme educatiu.
 • Defensar i difondre els principis de l’associacionisme educatiu en el sí de les iniciatives/mecanismes que afectin al model.
2.1.3. Fomentar l’apoderament de les persones joves a través de l’educació en la participació
L’educació és un dels pilars bàsics de qualsevol societat, i s’ha de garantir i preservar des de totes les vessants. Per aquest motiu volem obrir aquesta nova línia de treball centrada en l’educació en la participació, aquell punt on educació i associacionisme es troben i s’enriqueixen.
 • Incrementar la visibilitat de l’associacionisme en el dia a dia dels centres educatius.
 • Augmentar la participació juvenil en espais de decisió sobre polítiques en matèria d’educació.

2.2. Habitatge

2.2.1. Consolidar el treball per garantir l'accés a un habitatge digne i assequible
Les persones joves tenim la necessitat bàsica d’emancipar-nos per a desenvolupar el nostre projecte de vida autònom. Reivindiquem que l'accés a un habitatge digne i assequible. Creiem que els models alternatius i el lloguer social i assequiible poden donar una millor resposta aquesta necessitat.
 • Millorar el coneixement de les formes alternatives d’accés i tinença de l’habitatge entre el personal de l’administració per fomentar-ne l’impuls.
 • Sensibilitzar a la població jove i facilitar recursos entorn a les alternatives d’habitatge.
 • Continuar reivindicant i fomentant el lloguer social i assequible com a eina per democratitzar l’accés a l’habitatge de les persones joves.

2.3. Ocupació

2.3.1. Treballar de forma coordinada i conjunta amb les entitats sindicals per dignificar l’ocupació juvenil
Com a Consell volem trencar amb la falsa normalitat precària i recuperar la dignitat en l’ocupació juvenil a partir de diferents eixos, com són millorar les condicions de les pràctiques laborals o replantejar el programa de Garantia Juvenil per tal que esdevingui una eina eficaç per inserir els i les joves al món laboral.
 • Treballar de forma conjunta amb les entitats sindicals per millorar condicions de les pràctiques laborals tant a la Formació Professional com a les Universitats.
 • Esdevenir un agent clau  que faci d’altaveu de les entitats sindicals, fomenti el treball en xarxa i doni suport i impuls demandes compartides.
 • Situar el discurs d’ocupació i Garantia Juvenil del CNJC a l’agenda de l’European Youth Forum.

2.4. Salut

2.4.1. Vetllar per la prevenció i visibilització del suïcidi juvenil
El suïcidi és la primera causa de mort a Catalunya entre les persones joves de 20 a 25 anys. Com a Consell creiem essencial seguir consolidant aquesta línia de treball i construir més enllà de les intervencions realitzades al llarg del 2017.
 • Situar el discurs sobre prevenció del suïcidi juvenil del CNJC i les seves entitats membres a l’agenda social, política i mediàtica.
 • Sensibilitzar i promoure la prevenció del suïcidi juvenil en la població jove.
2.4.2. Contribuir a què les entitats juvenils siguin espais saludables i  lliures d’estigma en salut mental
Des del Consell considerem necessari continuar treballant per visibilitzar i sensibilitzar entorn a la salut mental de les persones joves. Plantegem fer-ho a partir de formacions i accions que aportin recursos al jovent i a les entitats per aprofundir en el treball de la salut emocional i la desestigmatització de la salut mental.
 • Facilitar eines i recursos sobre salut mental a les entitats juvenils per trencar l’estigma i els tabús.
 • Desenvolupar  estratègies perquè s’incorpori de forma transversal la salut emocional i relacional als espais associatius.
2.4.3. Visibilitzar les necessitats de les persones joves i adolescents entorn als serveis de salut sexual i reproductiva
L’accés a serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva de qualitat i adaptats a les necessitats de les persones joves i adolescents encara presenta moltes barreres. El CNJC, fruita de la demanda d’algunes entitats, volem contribuir a trencar-les. Per començar en plantegem realitzar una diagnosi sobre l’actuació d’aquests serveis per així poder plantejar futures accions al respecte.
 • Analitzar la situació actual  de les persones joves i adolescents en relació als serveis de salut sexual i reproductiva.

2.5. Mobilitat

2.5.1. ​Millorar la mobilitat de les persones joves en la xarxa de transport públic de forma integral arreu del territori de Catalunya
La mobilitat és un aspecte fonamental en el desenvolupament a nivell formatiu, professional i personal. Alhora, creiem que també ho és pel desenvolupament econòmic i territorial, per la reducció de les desigualtats socioeconòmiques i per la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient. Des del CNJC creiem que aquesta millora de l’accessibilitat passa en un primer moment, per aprofundir en les necessitats que té el jovent arreu del territori i posteriorment reivindicar la millora de les xarxes de transport i que aquestes responguin a les seves necessitats.
 • Conèixer les necessitats específiques del jovent al territori en relació a la xarxa de transport públic.
 • Reivindicar millores en matèria  d’accessibilitat a la xarxa de  transport públic.
 • Influir políticament per aconseguir millores específiques en la mobilitat per raons associatives i estudiantils del jovent.

3

GÈNERE I INTERCULTURALITAT

3.1. Reforçar la consciència del jovent entorn les violències masclistes

El CNJC vam obrir aquesta línia de treball el 2016 per tal de posar el focus en les violències masclistes que es donen a les pantalles, ja que vam percebre una manca de formació específica pel que fa a aquesta tipologia de violències. Aquest any pretenem reforçar i donar continuïtat a la línia oferint formació de qualitat a les entitats juvenils.
 • Formar el jovent entorn les violències masclistes que es donen a les pantalles.

3.2. Posar la persona al centre en l’activitat del CNJC i de les seves entitats membres

A partir de la resolució aprovada en economia feminista el 2017, el CNJC plantegem seguir executant els punts aprovats oferint eines de treball per incorporar l'economia feminista i les cures de forma transversal al dia a dia de les entitats i del Consell.
 • Estimular la incorporació de principis de l’economia feminista al CNJC i les seves entitats membres.

3.3. Contribuir a la construcció d’una societat justa amb igualtat real de drets civils i polítics

Volem seguir el treball en l'àrea d'interculturalitat a través de la defensa dels drets civils i polítics de les persones membres de les cultures no dominants. Entenem que per assolir la interculturalitat és imprescindible l'equiparació de drets per a tothom sense condicionants. Així mateix, l'objectiu deixa la porta oberta a la defensa dels drets civils i polítics d'altres col·lectius.
 
 • Organitzar espais de participació i formació sobre les discriminacions múltiples.
 • Traslladar els posicionaments del CNJC als processos legislatius catalans.

 

4

MÓN LOCAL

4.1. Fomentar la participació juvenil al món local a través d’estructures autoorganitzades i democràtiques

Plantegem seguir amb una línia continuista que permeti posar en valor i donar suport a la participació juvenil autorganitzada al món local tot defensant el model de Consells Locals de Joventut.
 • Vertebrar la participació de les organitzacions juvenils al món local i teixir sinèrgies entre elles.
 • Fomentar la constitució de Consells Locals de Joventut.
 • Posar en valor la figura dels Consells Locals de Joventut i les organitzacions de participació juvenil de base municipalista davant de les administracions territorials.

5

INTERNACIONAL I JUSTÍCIA GLOBAL

5.1. Enfortir la participació juvenil en els espais europeus rellevants per a la joventut

Dins l’àrea d’Internacional creiem prioritari fer incidència conjunta des de i amb les entitats del CNJC, sobretot a través de l’European Youth Forum. És per aquest motiu que creiem necessari centrar esforços a millorar la nostra participació als espais juvenils d’Europa.
 
 • Promoure la participació del CNJC i de les entitats membres al YFJ.
 • Supervisar els programes europeus destinats a la joventut.

5.2. ​Enfortir la participació del jovent del Mediterrani mitjançant la cooperació amb agents clau

Des del Consell, hem considerat important seguir centrant-nos en la zona  del mediterrani, treballant per tirar endavant la Euromed Youth Network. També apostem de nou per tirar endavant projectes sobre la situació del jovent sahrauí.
 • Redefinir l’acció del CNJC a l’àrea del Mediterrani.
 • Desenvolupar accions de sensibilització sobre la situació del jovent sahrauí.

 

ACCIONS ESTRUCTURALS

COMUNICACIÓ

 • Transversalitzar la comunicació entre les diferents àrees.
 • Incrementar la presència i treballar la nostra referencialitat als mitjans de comunicació.
 • Definir un disseny unitari de les guies i els recursos del CNJC.
 • Transmetre de manera clara i estratègicament el discurs del CNJC per tal de sensibilitzar i incidir políticament.
 • Reformar el web aportant-hi dinamisme i informació d’interès.

ESTRUCTURA

 • Espais de participació:
  • INTERNACIONAL: European Youth Forum (YFJ) i espais vinculats, Universitat de la Mediterrània i Universitat de Mollina del North South Center, Euromed Youth Network, Consell Català de Cooperació.
  • GÈNERE: Comissió Nacional de Violències Masclistes (CNVM).
  • ASSOCIACIONISME: Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.
  • POLÍTIQUES DE JOVENTUT: Comissió de Polítiques de Joventut, Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
  • OCUPACIÓ: Consell de Relacions Laborals (CRL).
  • EDUCACIÓ: Consell Escolar de Catalunya (CEC), Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
 • Projecte Triangle Jove:
  • Organització i coordinació dels espais de decisió del projecte Triangle Jove, de la Trobada Triangle Jove i coordinació amb el patronat de la Fundació.
 • Garantir una gestió eficient, ètica i sostenible dels recursos econòmics, humans i materials.
 • Garantir la transparència del CNJC i la rendició de comptes davant les entitats.
 • Borsa de formació i facilitació:
  • ​Plantegem consolidar l’equip format durant el 2017 i donar a conèixer els serveis de la borsa entre les entitats juvenils. Cal seguir fomentant l’ús de la borsa en actes del CNJC i de les entitats membres.

BASE SOCIAL

 • Augmentar i millorar la participació interna de les entitats.

PROGRAMES

 • Manifestos i comunicats vinculats a diades o fets d’actualitat.
 

Subscriu-te!