Pla de treball

Objectius estratègics

1

PATRICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

1.1. OBSERVATORI: Diagnosticar les noves realitats participatives del jovent per visibilitzar la participació juvenil i posar-la en valor en la seva totalitat

1.1.1. Analitzar el potencial i l'aplicació de models de participació digital per tal d'avançar en democràcia participativa a escala juvenil en el si de les associacions juvenils.

1.2. EDUCACIÓ EN I PER A LA PARTICIPACIÓ: Generar i proposar estratègies dirigides a promoure una participació juvenil de qualitat, actualitzada i basada en els principis de l'associacionisme des dels centres educatius, institucions i ens locals.

1.2.1. Generar eines per a equips educadors per a introduir l'educació en i per a la participació en els espais educatius.
1.2.2. Fomentar la participació i l'associacionisme juvenil en l'àmbit local mitjançant formacions per a joves en centres educatius obligatoris.
1.2.3. Promoure la implicació de municipis en la implementació d'estratègies del foment de la participació infantil, adolescent i juvenil.

1.3. ASSOCIACIONISME INCLUSIU: Treballar amb les entitats per generar mecanismes que promoguin la diversitat i inclusivitat de l'associacionisme juvenil, amb especial atenció en interculturalitat, diversitat funcional i gènere.

1.3.1. Fomentar l'increment dels projectes associatius que promouen la diversitat cultural i d'origen de les persones que participen de manera transversal.
1.3.2. Enfortir la xarxa d'entitats i moviments que incideixen per aconseguir polítiques públiques que respectin els drets del jovent que migra sol.

1.4. SUPORT A ENTITATS: Ser una eina de suport i enfortiment per a les entitats juvenils de Catalunya.

1.4.1. Enfortir l'equip de formadores per tal de donar resposta a les necessitats educatives i formatives dels projectes i entitats que conformen el CNJC.
1.4.2. Visibilitzar i promoure les formacions i facilitacions que ofereix l'equip de formadores.
1.4.3. Definir les formacions i facilitacions que ofereix l'equip de formadores per adaptar-nos a les necessitats del moviment associatiu i als projectes del CNJC.
1.4.4. Analitzar les necessitats del MAJ i el MOJ més enllà de la formació per definir, en un futur, un servei de suport a les entitats juvenils catalanes.
1.4.5. Aconseguir el compromís de l'Administració Pública en la millora del suport a les entitats educatives pel que fa a la gestió dels abusos a menors que es poden donar en la seva realitat.

1.5. CREIXEMENT TEIXIT ASSOCIATIU: Augmentar la presència d'associacions juvenils arreu de Catalunya, posant el focus en els territoris amb teixit associatiu feble.

1.5.1. Sensibilitzar diputacions, consells comarcals i ajuntaments sobre la importància de fomentar l'associacionisme juvenil des de les institucions locals.
1.5.2. Promoure el reconeixement públic de la tasca associativa 
de les entitats i del mateix CNJC.
1.5.3. Facilitar la creació i la tasca dels Consells Locals de Joventut o de plataformes de coordinació territorial.

2

DRETS: INCIDÈNCIA I IMPACTE

2.1. INVESTIGACIÓ: Generar i difondre coneixement sobre problemàtiques, voluntats i noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus drets.

2.1.1. Promoure diagnosis sobre vulneracions de drets del jovent.
2.1.2. Assolir que les intervencions del CNJC es basin en una anàlisi rigorosa de la realitat.

2.2. ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Revisar i enfortir la xarxa d’entitats aliades estratègiques per millorar els processos d’incidència i posicionar-nos en la defensa de drets del jovent.

2.2.1. Enfortir la participació del CNJC a les xarxes internacionals de les quals formem part (Network on Youth and Global Citizenship i European Youth Forum) com a espais de solidaritat per visibilitzar campanyes del CNJC, especialment aquelles que treballen des de l'enfocament de gènere i els Drets Humans.
2.2.2. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: Promoure el treball en xarxa amb les entitats del CNJC, entitats expertes en DSiR i d'altres entitats referents en l'educació no formal.
2.2.3. SÀHARA OCCIDENTAL: Visibilitzar la lluita política del poble sahrauí a partir del treball en xarxa a la Plataforma pel Sàhara.
2.2.4. HABITATGE: Enfortir la relació amb les entitats referents sobre el dret a l'habitatge i la defensa de les joves llogateres.
2.2.5. SUÏCIDI: Seguir ampliant les aliances amb agents de l'àmbit educatiu i de la salut per tal d'enfortir les col·laboracions existents en matèria de suïcidi juvenil i la salut mental.
2.2.6. PRÀCTIQUES: Enfortir la relació amb les entitats que han anat treballant al Grup de Treball de Pràctiques Laborals i Formatives i ampliar les aliances a escala internacional.
2.2.7. JUSTÍCIA CLIMÀTICA: Teixir xarxa amb els actors referents en la lluita per la justícia climàtica i l'associacionisme per tal de poder fer incidència política amb perspectiva associativa, territorial i juvenil.
2.2.8. TRIANGLE JOVE: Fomentar l'associacionisme juvenil a través de la formació i les campanyes.
2.2.9. PNJCAT I PAJ: Aportar la visió del CNJC en els processos d'avaluació del PNJCAT 2010-2020 i del PAJ 2017-2020.
2.2.10. PNJCAT: Participar de l'espai de creació del nou PNJCAT per traslladar les propostes i demandes del moviment associatiu juvenil.

2.3. FORMACIÓ I MOBILITZACIÓ: Facilitar eines i recursos a les entitats i jovent organitzat per poder realitzar més eficientment processos d’incidència institucional i social des de l’òptica de la justícia global.

2.3.1. GÈNERE I MEDITERRÀNIA: Promoure la campanya "Unfollow a les Violències Masclistes", així com impulsar els DSiR entre el jovent de la Mediterrània per tal de fomentar la incidència institucional i social de la xarxa euro-mediterrània.
2.3.2. HABITATGE: Promoure el coneixement i dotar d'eines a les persones joves per exercir els seus drets davant les vulneracions i abusos que es produeixin en matèria de lloguer.
2.3.3. SUÏCIDI: Impulsar i facilitar recursos a les entitats juvenils per donar resposta en casos de complexitat al voltant de les idees autolítiques i el dol.

2.4. POLÍTIQUES PÚBLIQUES: Fer incidència institucional per avançar en igualtat i garantir el ple exercici de drets del jovent.

2.4.1. Traslladar els posicionaments i discurs del CNJC i les entitats juvenils als principals espais de representació institucional.
2.4.2. HABITATGE: Impulsar una resposta sobre la situació del jovent envers l'habitatge i el lloguer a partir de la "Radiografia de joves llogateres i el dret a l'habitatge" a l'administració pública.
2.4.3. SUÏCIDI: Pressionar el govern de la Generalitat per compliment dels compromisos acordats al Parlament.
2.4.4. SUÏCIDI: Aconseguir el compromís dels departaments de la Generalitat de l'àmbit educatiu per incportar i reforçar polítiques de salut emocional, salut mental i la prevenció al suïcidi juvenil.
2.4.5. RECONEIXEMENT DE COMPETÈNCIES: Impulsar un espai de debat i decisió entre les entitats juvenils i l'administració pública per tal de crear mecanismes de reconeixement de les competències associatives.
2.4.6. PRÀCTIQUES: Seguir liderant l'establiment d'un registre únic de les persones en pràctiques de coordinació amb els departaments d'Educació, de treball, Afers Socials i Famílies i d'Empresa i Coneixement per fer un seguiment dels possibles abusos i garantir una major transparència.
2.4.7. PRÀCTIQUES: Visibilitzar i sensibilitzar els diferents nivells de l'administració pública sobre la precarització de les persones en pràctiques.
2.4.8. JUSTÍCIA CLIMÀTICA: Incidir en les institucions públiques traslladant les demandes concretes extretes a través de les aliances estratègiques.

2.5. SENSIBILITZACIÓ: Promoure la sensibilització social sobre les necessitats, demandes i drets del jovent mitjançant la difusió d'informació.

2.5.1. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: Promoure la visibilització dels DSiR a les entitats del CNJC que treballen des de l'educació no formal en els seus espais i activitats quotidianes.
2.5.2. SÀHARA OCCIDENTAL: Visibilitzar la situació administrativa i polkítica del poble sahrauí per facilitar la col·laboració d'altres projectes amb perspectiva de justícia global del jovent a Catalunya.
2.5.3. HABITATGE: Visibilitzar les vulneracions de drets que viuen les persones joves en l'accés a l'habitatge.
2.5.4. SUÏCIDI: Promoure la sesnibilització als espais associatius sobre la prevenció del suïcidi juvenil i l'acompanyament del dol.
2.5.5. SUÏCIDI: Visibilitzar a través de les xarxes la prevenció del suïcidi juvenil.
2.5.6. JOVES MIGRADES SOLES: Augmentar la visibilització de 2.5.7. PRÀCTIQUES: Fer visible la precarització de les pràctiques laborals i/o formatives.

2.6. DESESTIGMATITZACIÓ: Promoure la difusió d'una imatge positiva i desestigmatitzadora del jovent des dels mitjans de comunicació.

2.6.1. Fer visible l'estigma que pateixen les joves als mitjans de comunicació.
2.6.2. Promoure un tractament mediàtic no estigmatitzador del jovent.
2.6.3. Treballar perquè l'administració pública porodueixi informes sobre el tractament mediàtic de les joves per fomentar les bones pràctiques periodístiques als mitjans de comunicació.
2.6.4. Promoure el reconeixement públic de la tasca associativa de les entitats i del mateix CNJC.

2.7. RECONEIXEMENT: Aconseguir la consideració del CNJC i el MAJ com a interlocutors de referència en la defensa dels drets del jovent pels mitjans de comunicació.

2.7.1. Dotar d'eines els mitjans de comunicació per a posar-los en relació amb les persones joves associades.
2.7.2. Reforçar les eines del CNJC de visibilització i difusió d'iniciatives i projectes d'entitats juvenils.
2.7.3. Aconseguir un marc legislatiu propi per a l'associacionisme que contempli i doni suport a l'associacionisme juvenil.
 

3

MODEL ORGANITZATIU

3.1. QUALITAT PARTICIPATIVA: Apropar el CNJC a les entitats per enfortir la qualitat participativa i millorar la governança.

3.1.1. Donar a conèixer l'activitat del CNJC a les seves entitats membres.
3.1.2. Impulsar una estratègia a partir de l'anàlisi recollida a l'informe de participació interna del 2019.
3.1.3. Consolidar els espais de participació del CNJC com a espais de decisió.

3.2. ACCESSIBILITAT: Generar canvis en l’estructura i funcionament actual per garantir l’accessibilitat dels nostres espais en tots els sentits.

3.2.1. Potenciar la participació telemàtica com a mesura per a promoure una participació sostinguda en el temps i sense barreres territorials.
3.2.2. Dur a terma les actuacions pertinents per continuar adaptant la seu i l'entorn web per fer més accessible el CNJC.

3.3. INCLUSIVITAT: Construir un espai més divers i plural que tingui en compte les mancances, voluntats i necessitats del conjunt heterogeni de joves posant especial èmfasi en els col·lectius infrarepresentats.

3.3.1. Incentivar la participació del Moviment Organitzat Juvenil (MOJ) dins el CNJC.
3.3.2. Incrementar el nombre d'entitats membres i adherides focalitzant-nos en els col·lectius infrarepresentats i prioritzant, en primer terme, les entitats especialitzades en diversitat funcional i interculturalitat.

3.4. REPRESENTATIVITAT TERRITORIAL: Estar connectats amb el territori per conèixer i poder transmetre les seves necessitats i demandes a l'àmbit nacional.

3.4.1. Dotar de perspectiva territorial els programes i àrees del CNJC.

3.5. UN MODEL FEMINISTA I SOSTENIBLE: Implementar un nou model organitzatiu al CNJC per garantir la flexibilitat, sostenibilitat, el treball transversal i l'enfocament feminista del projecte.

3.5.1. Millorar la gestió i coordinació dels equips, clarificant rols, responsabilitats i competències, i posant al centre els compromisos que emanen del Pla d'Igualtat.
3.5.2. Millorar els processos d'acollida de tots els actors implicats al CNJC, posant especial èmfasi en les cures i la sostenibilitat del projecte.
3.5.3. Visibilitzar, reconèixer, apreciar i distribuir de manera equitativa les tasques reproductives i/o invisibles que es desenvolupen en el si del CNJC.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.