Espai públic

Des del CNJC partim de la idea que l’espai públic és un context en el que es desenvolupa i s’articula la ciutadania, i és per això que es vol seguir treballant per afavorir unes dinàmiques d’ús que afavoreixin la inclusió i la cohesió social als pobles i ciutats de Catalunya. Ja fa un temps que al CNJC ens preocupa com s’està normativitzant i, en alguns casos restringint, l’ús de l’espai públic arreu de Catalunya. Durant els darrers anys han proliferat diversos tipus “d’ordenances de civisme” municipals per a establir marcs normatius que eradiquin determinades conductes o dinàmiques  considerades com a poc respectuoses amb la convivència i l’espai públic. I a això cal afegir-hi la dificultat que es troben algunes entitats per realitzar actes al carrer. Per això, el CNJC  interlocutarà en matèria d’espai públic.

El CNJC forma part del Consell de Seguretat de Catalunya i això ens permet poder fer seguiment de les polítiques sobre seguretat i espai públic i poder interlocutar amb l'administració en relació a aquestes qüestions.
 

Propostes sobre Espai públic

L'espai públic és un context en el que es desenvolupa i s’articula la ciutadania, i és per això que es treballa per afavorir unes dinàmiques d’ús que afavoreixin la inclusió i la cohesió social als pobles i ciutats. Darrerament, han sorgit diferents conflictes relacionats amb l'ús dels joves i l'espai públic, és per això que des del CNJC, es mantenen uns posicionaments amb la voluntat de caminar cap a un espai públic que sigui, plural, inclusiu i de tots i totes les ciutadanes.

Resolucions i documents aprovats sobre l'Espai Públic:

Altres comunicats i manifestos:

Accions sobre Espai públic

4a ÀGORA JOVE: ELS LÍMITS DEL CARRER. CONVIVÈNCIA I ESPAI PÚBLIC

El curs 2010-2011 el CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada d'entitats ÀGORA JOVE. La idea és poder fer almenys dues Àgores Joves al llarg de cada curs, i que cadascuna d'elles se centri en una temàtica d'interès.

La quarta edició de l'ÀGORA JOVE va tenir lloc els dies 19 i 20 de maig de 2012 a l'Alberg de Manresa, i es va celebrar sota el lema "Els límits del carrer. Convivència i espai públic". Els objectius de la trobada eren: detectar les necessitats de la joventut en general i de les entitats juvenils, pel que fa a l’ús de l’espai públic; establir com podem millorar la convivència a l’espai públic i; trobar arguments sobre com s’hauria de regular l’espai públic.

Espais d'interlocució sobre espai públic

El CNJC està present en els següents organismes:

Consell de Seguretat de Catalunya: El Consell de Seguretat de Catalunya és l'òrgan consultiu i de participació superior en matèria de seguretat en el nostre país. Les funcions del Consell són: 

  • Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat a Catalunya a partir dels resultats de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya i els estudis sobre aquest àmbit que el departament competent en matèria de seguretat pública elabora periòdicament, i emetre un informe anual sobre la seva evolució, i altres informes que consideri convenients.
  • Promoure i proposar mesures generals i iniciatives de millora de la situació de la seguretat a Catalunya, i presentar-les, si escau, als organismes competents. 
  • Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora dels serveis de les diverses administracions relacionats amb la seguretat pública a Catalunya.
  • Acordar la constitució de comissions d'estudi i de grups de treball, i fixar-ne l'àmbit i els criteris d'actuació. 
  • Conèixer del Pla general de seguretat de Catalunya i informar la Carta de serveis públics de seguretat. 

Subscriu-te!