Introducció Habitatge

El CNJC ha reivindicat al llarg dels temps una millora en les polítiques d’habitatge adreçades a les persones joves, incidint en polítiques que siguin integrals i transversals. Les polítiques d'habitatge han de continuar tenint com a objectiu principal i prioritari garantir l'accés a un habitatge digne i adequat per a totes les persones, sent aquest un dels factors que permeten l’emancipació de les persones joves.
 
Per a treballar en aquesta direcció, el CNJC forma part de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, amb l’objectiu d’interlocutar i incidir directament en les polítiques d’habitatge i, sobretot, en aquelles que afecten a les persones joves.

Propostes sobre Habitatge

Les propostes en relació a l’habitatge tenen com a objectiu principal millorar l’accés dels i les joves a un habitatge assequible, de qualitat i sostenible. És per això que el Consell reclama la continuïtat d’unes polítiques públiques que n’afavoreixin l’accés i defensem que se segueixin aplicant mesures des de la concertació i el diàleg per millorar l’actual situació, seguint el model impulsat pel Pacte Nacional de l’Habitatge. De forma més específica, es proposa un augmentant de l’oferta pública de lloguer i l’aprofitament i reutilització l’estoc d’habitatges existent. Pel que fa als ajuts al lloguer, es demana a la Generalitat que obri noves convocatòries, especialment aquelles destinades a persones joves, i que exigeixi al Govern central un canvi en la llei hipotecària per tal d’impulsar la dació en pagament. Així com també es proposa la promoció de nous models de tinença d’habitatges, com són les cooperatives de cessió d’ús.

Estudi sobre habitatge:

Resolució sobre habitatge: 

Altres propostes:

Accions sobre Habitatge

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE NACIONAL PER A L'HABITATGE 2007-2016

El CNJC forma part de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, amb l’objectiu d’interlocutar i incidir directament en les polítiques d’habitatge i, sobretot, en aquelles que afecten a les persones joves. Des de l'inici del Pacte, l'any 2007, el context ha canviat i és evident que les polítiques d'habitatge s'han d'adaptar a les noves prioritats. Des del govern de la Generalitat s'ha estat plantejant l'actualització del Pacte, tot i així, el CNJC, juntament amb la resta d'entitats socials signants del Pacte, vàrem proposar que es portés a terme un pla de xoc per fer front de manera immediata a les situacions més problemàtiques. Va ser aleshores quan el govern va plantejar la reedició del pacte amb un seguit de mesures prioritàries. Aquest procés no ha finalitzat i avui el nou Pacte encara no és una realitat. 

GRUP DE TREBALL INFORMAL AMB LES ENTITATS SOCIALS SIGNANTS DEL PACTE NACIONAL PER L'HABITATGE

Davant la situació de crisi i amb l'increment de situacions referents a l'habitatge que necessiten actuacions urgents per part de l'administració per garantir el dret a un habitatge digne, les entitats socials signants del Pacte Nacional per l'Habitatge vàrem decidir formar un grup de treball informal per tal de treballar conjuntament en aquest sentit. La Taula d'Entittats del Tercer Sector Social de Catalunya va organitzar una jornada, amb la col·laboració de la resta d'entitats socials signants del PNH, amb la finalitat de reflexionar sobre el dret a l'habitatge i, alhora, aportar noves solucions i noves polítiques. La jornada va acabar amb la lectura de 12 propostes.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA DACCIÓ EN PAGAMENT DE L'HAGITATGE

Amb relació al problema de les nombroses execucions hipotecàries que estan portant a tantes persones a situacions d'exclusió social, diverses entitats a nivell estatal s'han organitzat per impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) amb l'objectiu d'aconseguir una modificació de la llei hipotecària al Congrés dels Diputats. Aquesta Iniciativa Legislativa Popular és a favor de la dació en pagament de l'habitatge amb efectes retroactius, la paralització dels desnonaments i a tenir dret a seguir vivint a l'habitatge pagant un lloguer social durant 5 anys. Seran necessàries més de 500.000 signatures perquè la ILP sigui debatuda al Congrés dels Diputats. El CNJC s'ha sumat a aquesta iniciativa i recollim signatures per la ILP. 

Espais interlocució sobre habitatge:

Pel que fa a habitatge, el CNJC està present als següents òrgans:

  • Consell Assessor de l’Habitatge: És l’organisme de caràcter consultiu i assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge. En ell s’informa dels plans elaborats per la Secretaria d’Habitatge i Millora urbana, així coms’emeten suggeriments i propostes sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge. L’article 9 de la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el CNJC ha de comptar amb representació al Consell Assessor d’Habitatge.
  • Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016: És l’espai de seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, en el qual s’apleguen els compromisos de diferents agents econòmics, socials i institucionals implicats per fer front als reptes de l'habitatge en els propers anys. La Comissió està formada per les persones representants dels diferents organismes i agents signants del Pacte, com és el cas del CNJC. En aquest espai s’han creat diferents comissions de treball amb l’objectiu de vetllar pel compliment del Pacte i per introduir mecanismes correctors en cas que siguin necessaris.

Subscriu-te!