Internacional i Justícia Global

Al CNJC entenem que les relacions internacionals les efectuem i tenen sentit quan cooperem amb altres plataformes similars en determinats camps i amb uns objectius comuns. De la mateixa manera, creiem que la cooperació que ha de desenvolupar el Consell és aquella que creï i potenciï marcs i espais d’intercanvis amb altres consells o plataformes juvenils. En aquest sentit l’espai de referència per al Consell i les seves entitats membres és Europa i el Mediterrani.

En aquest sentit, el CNJC és membre fundador del Fòrum Europeu de la Joventut (EYF), del que actualment participa activament amb cinc representants en diferents àrees de treball, a la vegada que es treballa especialment en el marc dels Consells del Sud. La interlocució a nivell internacional té molt a veure en participar i incidir en el marc del EYF i d'altres xarxes com ara la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), la Fundació Anna Lindh, el Consell Català del Moviment Europeu,

Davant les desigualtats i injustícies existents a nivell mundial, provocades pel vigent model econòmic i social, tant a nivell local com global, el CNJC creu fonamental el paper de la societat civil organitzada en la proposta d’alternatives per a un nou ordre mundial més just, més democràtic i més equitatiu. El CNJC fa arribar el seu discurs d'una cooperació transformadora al Consell Català de Foment de la Pau i el Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i en l'execució del conveni amb la Unión de Juventud de Saguia El Hamra y Río de Oro (UJSARIO).

Propostes sobre Internacional i Justícia Global

Resolucions:

Espais d'interlocució sobre internacional i justícia global

Pel que fa a internacional i cooperació, el CNJC està present als següents òrgans:

  • Fòrum Europeu de Joventut (European Youth Forum - YFJ)Organització internacional que agrupa a 97 organitzacions membres que inclouen els consells nacionals de joventut i organitzacions internacionals de joventut no governamentals que representen els interessos del col·lectiu jove del conjunt d'Europa. És l'única plataforma reconeguda a Europa que representa les organitzacions de joventut a la Unió Europea, el Consell d'Europa i les Nacions Unides. El Fòrum de la Joventut té com a funció principal traslladar la informació i l'opinió dels i les joves vers els responsables de les institucions europees i mundials i viceversa. El CNJC i les seves entitats i organitzacions amb representació internacional han estat membres des de 1985 de les organitzacions europees CENYC, BEC i FJCE, precursores de l'actual organisme Fòrum Europeu de la Joventut YJF creat el 1996. Alguns dels seus representants han estat presidents i membres del òrgans de direcció i executius. Des de l'any 1996 any de creació de l'YJF el CNJC, com membre fundador del Fòrum, i el Consejo de la Juventud de España CJE, són els representants de Catalunya i de l'Estat espanyol respectivament.
  • Borsa de formadors/es del Fòrum Europeu de Joventut (Pool of trainers) (YFJ): Un membre de la Borsa de Formadores i formadores del CNJC, la Júlia Betrian, va ser escollida per l'EYF per formar part del seu Pool of Trainers. Aquest òrgan, nascut el 1998 es va constituir com un grup de suport per les organitzacions del Fòrum. Els i les membres d'aquest equip són menors de 35 anys i provenen d'arreu d'Europa. 
  • Consells de Joventut del Sud (Southern Youth Councils, SYC): Grup informal dins del Fòrum Europeu de la Joventut (EYF) que té com a objectiu portar la perspectiva del Sud en els processos d'incidència cap a les institucions europees i internacionals, com la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell d'Europa, l'ONU, el Banc Mundial, la Lliga dels Estats Àrabs i els governs nacionals. Està compost pels següents consells: CJE (Espanya), CNAJEP (França), CNJ (Portugal), CNJC (Catalunya), ESYN (Grècia), FNG (Itàlia), KNZ (Malta), MMH (Croàcia), MSS (Eslovènia), CJCF (Bèlgica) i CYC (Xipre). Tanmateix, recentment, altres consells han començat a cooperar amb SYC: NYF (Bulgària), CTR (Romania) i KOMS (Sèrbia). Els principals camps de cooperació entre els SYC són: la promoció i l'empoderament de la joventut, la participació juvenil i la cooperaicó internacional.
  • Grup de treball estatal del Diàleg Estructurat de la UE (amb el CJE): El Diàleg Estructurat permet la comunicació contínua entre la Comissió Europea, els Estats membres, el Fòrum Europeu de la Joventut, les organitzacions juvenils i els i les joves europeus per tal de reflexionar, proposar, posar en marxa i fer el seguiment de la cooperació europea en matèria de joventut. El CNJC participa des de fa un temps al grup de treball estatal sobre el Diàleg Estructurat a nivell europeu.
  • Consell Català del Moviment Europeu:  El CCME és una associació pluralista i independent amb personalitat jurídica pròpia, formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya. Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats, associacions econòmiques, professionals i acadèmiques.
  • Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR):  La FOCIR neix el 1995 com a fruit de la concertació de diferents associacions catalanes interessades en el foment de la seva presència internacional i de la de Catalunya. La Federació és un punt d’informació i serveis a les entitats catalanes per tenir o millorar la seva presència i activitat internacional, i un centre d’estudis sobre la diplomàcia pública i la paradiplomàcia.
  • Africa-Europe Youth Platform (AEYP): el CNJC és membre d'aquesta plataforma de cooperació entre Europa i Àfrica, pomoguda pel Centre Nord-Sud del Consell d'Europa. Els objectius d'aquesta plataforma són institucionalitzar el diàleg i reforçar la coordinació de l'acció entre entre totes les parts implicades, capacitar les organitzacions juvenils i els i les joves en la cooperació Àfrica-Europa, actuar com l'òrgan polític entre les cimeres juvenils Àfrica-Europa i ser l'òrgan de direcció dels preparatius i l'execució d'aquestes, proporcionar una dimensió política a la Universitat Africana de Joventut i Desenvolupament, i també ser la veu dels i les joves cap el seguiment i aplicació de l'Estratègia conjunta UE-Àfrica i els respectius plans d'acció. 
  • Consell Català de Foment de la Pau: Òrgan creat per llei del Parlament de Catalunya que té com a funcions principals fer d'observatori aplicat per a la prevenció de guerres i de conflictes violents; facilitar la coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en les actuacions per al foment de la pau; emetre informe sobre els programes a favor de l'eradicació de la guerra i la violència; assessorar sobre els continguts i valors de la formació de professionals civils de la pau, treballadors pels drets humans i especialistes en la resolució de conflictes, la mediació i la negociació; informar els grups i els col·lectius que treballin a Catalunya a favor de la pau de les actuacions en aquest àmbit promogudes per l'Administració; així com fer arribar al Govern les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a contribuir a les actuacions en aquest àmbit.
  • Consell de Cooperació al Desenvolupament: El Consell de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit.a) Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre els avantprojectes i altres disposicions generals de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit. Entre les seves funcions hi ha emetre informe sobre el pla director i els plans anuals de cooperació al desenvolupament, conèixer els informes de seguiment dels plans anuals i avaluacions del pla director i proposar les recomanacions oportunes, així com fer arribar al Govern les iniciatives i propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.

Subscriu-te!