Introducció

Des del CNJC considerem que les polítiques de joventut no poden deixar de banda cap dels reptes pendents de totes les esferes que tenen a veure amb l'emancipació i la participació de les persones joves. Des del CNJC pensem que cal apostar per unes polítiques socials de qualitat adreçades a totes les persones joves, tenint sempre en compte la gran diversitat i heterogeneïtat d’aquest col·lectiu. 

El CNJC fa seguiment del desplegament de la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut aprovada l'any 2010. A més forma part del Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJC) i és membre especialista de la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya. 

Posicionaments

Resolucions sobre polítiques de joventut (i polítiques públiques en general):

Darrers comunicats i manifestos en relació a polítiques de joventut:

Accions sobre Polítiques de Joventut

Les accions que porta a terme el CNJC en relació a les polítiques de joventut es basen sobretot en la interlocució amb l'administració.

PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA 2011-2020

El CNJC forma part del Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJC), que és l’òrgan que impulsa i acompanya el procés d’implementació del PNJC i que està composat per les tres agents fent efectiva la triple dimensió de les polítiques de joventut: Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, entitats municipalistes (l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya) i CNJC, en representació del teixit associatiu juvenil català.

El Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2011-2020 és el full de ruta de les polítiques de joventut a 10 anys vista. El nou pla s'estructura en set reptes estratègics per millorar la qualitat de vida de la gent jove i s'organitza segons 3 projectes (projecte govern, projecte territori i projecte jove), sempre tenint en compte la transversalitat i integralitat de les polítiques de joventut.

Consulteu el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020.

LLEI DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE CATALUNYA

Des del CNJC també fem seguiment del desplegament de la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut aprovada l'1 d'octubre de l'any 2010. Aquesta llei regula les polítiques de joventut que duen a terme les diferents administracions de manera que serveix per delimitar les competències i responsabilitats. La LPJ dóna rang reglementari al Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el configura com a pla sectorial de coordinació de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals. Així, es converteix en instrument de planificació estratègica de les polítiques de joventut de Catalunya. Un instrument que obliga (amb força legal) totes les administracions que fan polítiques dins el territori català.

Consulteu la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut.

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El CNJC és membre especialista de la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya, en la qual hi té dret a veu però no de vot. Aquesta és una comissió d'estudi no legislativa que té per objectiu la planificació i l'estudi de les polítiques de joventut a Catalunya.

Consulteu la composició de la comissió, els vídeos i les transcripcions de les sessions.

Espais d'interlocució en polítiques de joventut

Pel que fa a les Polítiques de Joventut , el CNJC està present als següents òrgans:

  • Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya: Òrgan que impulsa i acompanya el procés d’implementació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i que està composat per tres agents fent efectiva la triple dimensió de les polítiques de joventut: Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, entitats municipalistes (l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya) i CNJC, en representació del teixit associatiu juvenil català. 
  • Consell Assessor de les Polítiques de Joventut: Òrgan consultiu de la Direcció General de Joventut en polítiques de joventut integrat per 14 membres, persones expertes i representatives del món juvenil i de l’estudi de les polítiques públiques, procedents majoritàriament de l’àmbit acadèmic, amb diverses especialitzacions (amb una mirada més global de les polítiques socials i de l’estat del benestar, amb especialització en polítiques de joventut i/o en àmbits materials concrets: treball, immigració, gènere, participació i associacionisme)
  • Consell Assessor del Màster Interuniversitari Joventut i Societat: El Consell Assessor afavoreix la connexió del Màster amb les institucions i persones que fan polítiques de joventut o que incideixen en la recerca i l’estudi d’aquest sector, facilitant l’establiment d’acords i pactes específics amb les institucions i entitats que hi participen. El Consell Assessor es constitueix com un òrgan consultiu de la Comissió Mixta de Coordinació del Màster i es reuneix un mínim d’una vegada a l’any.
  • Comissió d'avaluació i selecció del Premi Joventut:  El Premi Joventut el convoca l'Agència Catalana de la Joventut amb la col·laboració de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Es tracta d'un Premi a un treball o projecte de final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d’Estudis Avançats) o tesi doctoral dins l’àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya des d’una perspectiva general o sobre algun dels seus aspectes, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys. En una segona fase, es constitueix la Comissió d'avaluació i de selecció designada per la persona titular de l’Agència Catalana de la Joventut i de la qual forma part una persona representant del CNJC. 
  • Plataforma Prou Retallades: Plataforma formada per diverses entitats i organitzacions provinents de diferents àmbits com la salut, l’educació, el món del treball, la cultura, l’associacionisme veïnal, juvenil, de la gent gran i cívic del nostre país, La Plataforma treballa per fer front a les continuades retallades als serveis públics i reclama l'aplicació d’un model alternatiu per sortir de la crisi i aturar les agressions contra les persones que s’ha de basar de manera inalienable en la defensa de l’Estat del Benestar com a model de justícia i cohesió socials.

ALTRES ESPAIS EN ELS QUE HI DEFENSEM ELS DRETS DE LES PERSONES JOVES I HI APORTEM LA VEU DEL NOSTRE COL·LECTIU:

  • Grup de Treball de Diàleg Social del Pla Nacional de Valors per una Cultura Cívica: El CNJC participa en l'elaboració del futur Pla Nacional de Valors a través del grup de treball de Diàleg Social. La finalitat del Pla és promoure una nova cultura cívica que garanteixi la cohesió social, la convivència i el benestar de la ciutadania. Aquest pla neix de la necessitat de repensar quins són els valors essencials que contribueixen a la convivència i a la cohesió social. El grup de treball de Diàleg Social té com a missió treballar vers un país que prioritzi i assumeixi com a necessària la igualtat i la inclusió social de tots els col•lectius i persones i que tingui mecanismes suficients que evitin l’exclusió social.
  • Consell General de Serveis Socials:  El Consell General de Serveis Socials és l'òrgan superior de participació en matèria de serveis socials i està adscrit al Departament de Benestar Social i Família. El CNJC té una vocalia en aquest Consell en tant que organització representant dels interessos de les persones usuàries, que en el nostre cas es tracta del col·lectiu jove.
  • Consell Assessor de l'Observatori Català de la Família:  L'Observatori Català de la Família és l'òrgan col·legiat assessor i consultiu en matèria de suport a les famílies, i fòrum de participació de les famílies mitjançant les entitats representatives dels seus interessos. Té com a missió contribuir a l'intercanvi d'informació i a la comunicació en l'àmbit de la família entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la societat catalana. També ha d'assegurar la participació de totes les entitats públiques i privades que treballen en el camp de la família per definir i desenvolupar polítiques de suport a les famílies. El CNJC hi té una vocalia.
  • Consell Social de la Llengua Catalana: Òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Algunes de les funcions d'aquest consell són: avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern de la Generalitat, estudiar i analitzar, a instància del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i dictaminar sobre els projectes d’instruments de planificació lingüística general que hagin de ser aprovats pel Govern, entre altres funcions.. 

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.