Territori

El CNJC va néixer amb una clara vocació territorial i sempre ha manifestat la importància i la necessitat de no perdre el contacte amb la realitat local de la joventut. No obstant, tots els esforços i recursos generats i emprats fins a dia d’avui ens fan pensar que hem de seguir apostant per estar aprop del territori, tot i tenir menys recursos per poder-hi ser més presents.

Treballar per apropar el Consell a la realitat territorial és treballar per aprofundir en la seva capacitat i legitimitat d’interlocució i d’influència en la societat, per augmentar la seva intrínseca naturalesa d’espai de debat i entesa, així com de font creadora i aglutinadora de noves realitats i per incrementar el coneixement, la utilització i la plasmació del treball i dels discurs que les entitats generen en el si del Consell.

Per realitzar de manera efectiva tot això el CNJC vetllarà per tal d’incrementar l’acció política al territori i el reforç de la tasca de promoció de la participació i associacionisme juvenil que les entitats realitzen. I on el consell té una dimensió territorial geogràfica, participativa i política real. 

Aquesta àrea de treball té un eix molt important que és el foment i suport als Consells Locals de Joventut del territori català, ja que entenem que els Consells Locals són plataformes que garanteixen la coordinació, representació i unió del moviment associatiu del municipi en qüestió, són una eina clau per tal de vertebrar l'associacionisme juvenil del país.

Propostes sobre Territori

Des del CNJC s'aposta per l'articulació del moviment associatiu juvenil de Catalunya, i per tant, també  de cada una de les seves viles i pobles. És per aquest motiu que defensem el model dels Consells Locals de Joventut arreu del territori i les nostres propostes sempre han anat focalitzades a la defensa d'aquest model que es caracteritza per ser una estructura democràtica, representativa, independent, associativa i jove.

Darrers comunicats i manifestos en relació a territori:

Accions sobre Territori

ELS CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

La creació de Consells locals de joventut no és un fi en si mateix sinó un magnífic mitjà per arribar al veritable objectiu: el foment de la participació i de l’associacionisme juvenils. Sense participació no hi ha associacions, sense associacions no hi ha treball interassociatiu i sense aquest no hi vertebració territorial. Des del CNJC treballem per l’impuls i consolidació de xarxes associatives locals. 

El Consell Local de Joventut (CLJ) és una plataforma formada per associacions juvenils d’un municipi o comarca que pretén ser:

  • Un punt de trobada, de coordinació, de cooperació i d’intercanvi entre les associacions juvenils, que permet la creació de projectes conjunts.
  • Una estructura democràtica de representació i participació juvenils que incorpora diferents models associatius juvenils (associacions, entitats, grups de joves, etc.) i les inquietuds de la gent jove.
  • Un òrgan independent de l’administració, que compta o pretén comptar amb el seu reconeixement i suport (polític, econòmic…).
  • Un representant vàlid per dialogar amb l’administració en tots aquells temes que afecten la joventut que permet fer arribar a l’administració i a la societat les demandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove.

BLOG DE LA XARXA DE CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT:

Aquest 2012 La Xarxa de Plataformes i Consells Locals de Joventut de Catalunya ha posat en marxa un blog amb l'objectiu que serveixi com a punt de trobada de notícies, informacions, documents i enllaços relatius a les activitats de la Xarxa i dels consells locals de joventut. 

RECURSOS SOBRE CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

El CNJC treballa constantment per millorar i actualitzar els recursos que poden servir per la creació i consolidació de consells i plataformes de joventut a nivell local. A continuació trobareu alguns d'aquests recursos, entre els quals hi ha el Manual de suport als Consells Locals de Joventut, actualitzat aquest 2012.

Subscriu-te!